ข้าพเจ้านาย วรายุทธ์ ทองดี ประเภทประชาชน ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามแอปพลิเคชั่น U2T ของทาง อว. ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล
ข้าพเจ้าลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลของชุมชุนในตำบลถาวร ตามหัวข้อในแอปพลิเคชั่นของ อว. คือ สัตว์ในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท่องถิ่น
โดยจากการสำรวจลงพื้นที่สอบถามคนในชุมชนพบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์จำพวก หมู ไก่ เป็ด วัว นกกระทา ซึ่งเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเเละจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงแพะและม้าในชุมชนอีกด้วย ต่อมาทางข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้สอบถามเพิ่มเติมในหัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งในชุมชนมีการทอเสื่อกก ผือ ไหล ซึ่งทอไว้ใช้เองเเละไว้จำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม เเละการทอผ้าไหมซึ่งมีทั้งรวมกลุ่มกันเเละทอเดี่ยวที่บ้านไว้จำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมเช่นกัน หัวข้อแหล่งน้ำในท่องถิ่นในชุมชนก็จะมีฝาย ห้วย เเละเเหล่งเก็บนำ้ต่างๆของเเต่ละหมู่บ้านไว้ใช้อุปโภค ทำสวน เเละเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องข้าพเจ้าได้รับข้อมูลครบถ้วนต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกครัวเรือนที่ให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้อบรมเกี่ยวกับด้านการเงินเพิ่มเติม เพื่อให้ครบทั้ง4หลักสูตรครบเป็นที่เรียบร้อยครับ

อื่นๆ

เมนู