การจัดการทรัพยากรน้ำในตำบลถาวร

น้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะมนุษย์ สัตว์หรือแม้กระทั่งพืชก็ต้องการน้ำกันทั้งนั้น ดังนั้นที่ใดมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นย่อมมีน้ำ เป็นเหตุให้แต่ละพื้นที่จึงจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำที่ใดมีแหล่งน้ำธรรมชาติก็ถือว่าโชคดีแต่หากที่ใดไม่มีก็ต้องสร้างขึ้นมาเอง ทั้งนี้ก็เพื่อความอยู่รอด ซึ่งการจัดการทรัพยากรน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและบริโภคอุปโภคนั้น ก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะการที่มีแหล่งน้ำสามารถบ่งบอกได้ว่าที่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งแน่นอนว่าจะนำมาสู่แหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอีกมากมาย

ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั้นก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความโชคดีในเรื่องของธรรมชาติ โดยที่ว่าบริเวณล้อมรอบนั้นเต็มไปด้วยภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วทั้ง 4 ลูกมาบรรจบกัน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก มีทั้งแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติหรือแม้กระทั่งน้ำตกที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปสอบถามชาวบ้านบริเวณนั้น โดยได้สอบถามกับนางเฉลียว  อาจเอื้อม ซึ่งเป็นผู้คุ้นชินดีกับบริเวณภูเขา ข้าพเจ้าจึงได้ทราบว่าน้ำตกที่ว่านั้นชาวบ้านเรียกกันว่าน้ำตกเล็กและน้ำตกใหญ่                                 

นอกจากนี้ภายในตำบลถาวรที่เป็นแหล่งชุมชนแม้จะไม่ได้มีแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองทางธรรมชาติ แต่ทุกคนก็ยังให้ความสำคัญกับน้ำเป็นอย่างมาก สังเกตจากการที่ทุกหมู่บ้านในตำบลล้วนแต่มีสถานที่สำหรับกักเก็บน้ำไว้บริโภคอุปโภครวมถึงไว้เพื่อทำการเกษตร ตำบลถาวรมีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้านก็จะมีแหล่งน้ำประจำหมู่บ้านกันทั้งสิ้น โดยข้อมูลนี้ได้มาจากการที่ข้าพเจ้าและทางทีมดำเนินงานได้ลงพื้นที่ไปยังตำบลถาวรโดยลงไปสำรวจแหล่งน้ำแต่ละทางหมู่บ้านว่ามีลักษณะอย่างไร เพียงพอหรือไม่ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้ข้อสรุปว่าแหล่งน้ำในหมู่บ้านส่วนใหญ่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต แต่อาจจะมีปัญหาบ้างในช่วงหน้าแล้งที่ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับใช้ภายในหมู่บ้านเป็นบางครั้ง แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบมากเนื่องจากตำบลถาวรเป็นตำบลที่มีการทำเกษตรกันเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นนอกเหนือจากแหล่งน้ำประจำหมู่บ้านแล้วยังมีแหล่งน้ำสำรองอยู่หลายที่ทั้งแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือแหล่งน้ำที่ชาวบ้านได้สร้างไว้ใช้ในด้านเกษตรโดยเฉพาะจึงทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้เพียงพอตลอดมา

ดังนั้นถือได้ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งมีชีวิตก็ไม่อาจขาดน้ำในการดำรงชีวิตได้ น้ำจึงเป็นที่สำคัญที่เราไม่สามารถมองข้ามไปได้ ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชที่ทรงดำรัสไว้ว่า “…หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้…” 

โดย นางสาวกรรณิการ์  ดวงนิล

อ้างอิง

พระราชดำรัสโดย https://sites.google.com/site/karplukphuchsersthkic2/khorngkar-kar-cadkar-thraphyakr-na-laea-phathna-haelng-na-xan-neuxng-ma-cak-phra-rachdari/kar-cadkar-thraphyakr-na

วิดีโอประจำเดือนสิงหาคม 2564

 

อื่นๆ

เมนู