ข้าพเจ้านางสาว จุฑาทิพย์ โคตรสมบัติ

บัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยนยน ข้าพเจ้าและทีมงานU2T ตำบลถาวร ได้ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน และลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่จะนำไปพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลถาวร โดยมีการสำรวจ

-แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

-แหล่งน้ำในชุมชน

-สัตว์เลี้ยงในชุมชน

-วิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชน

-เกษตรกรในชุมชน

-สถานที่กักตัวและการรับมือกับโรคโควิด-19ในชุมชน

ข้าพเจ้าได้สำรวจวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน พบว่าหลังจากว่างจากการทำงาน ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ชาวบ้านจะเดินทางขึ้นเขาเพื่อไปหาของป่านำมาประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงชีพ และแบ่งขายเกิดรายได้ในครอบครัว ในปีนี้โควิด19 ระบาดชาวบ้านทำมาหากินลำบาก จึงมีชาวบ้านมาหาของป่ามากขึ้นกว่าทุกปี  เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ช่วงนี้มีฝนตกชุก ในป่าบนเขาจะมีความอุดมสมบูรณ์ ช่วงนี้จะมีหน่อโจดเป็นไผ่ขนาดเล็ก อยู่ในสกุลเดียวกับไผ่เพ็กแต่ต้นโจดใหญ่กว่าเพ็กเล็กน้อย เป็นพืชในถิ่นอินโดจีนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา ลาว และในไทย ซึ่งพบได้มากในภาคอีสานในพื้นที่ตำบลถาวรตั้งแต่มิถุนายนถึงช่วงต้นเดือนกันยายนเป็นช่วงที่ชาวบ้านจะขึ้นเขาไปเก็บหน่อโจดกัน หน่อโจด สามารถประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ต้มจิ้มน้ำพริก แกง ทำห่อหมกเป็นต้น  และตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน จะเริ่มมีเห็ดออก ชาวบ้านก็จะเริ่มเข้าป่าไปเก็บเห็ด นำมาเป็นอาหารกินในครอบครัวและนำมาขาย เห็ดที่ชาวบ้านเก็บได้ประกอบด้วย เห็ดถ่าน เห็ดไข่ เห็นละโงกขาว-เหลือง เห็ดแดง เห็ดผึ้ง และเห็ดตะไค เมื่อชาวบ้านเก็บเห็ดลงมาจากเขาก็จะมีชาวบ้านมารอซื้อเพื่อนำไปเป็นของฝาก หรือนำไปประกอบอาหารเอง ชาวบ้านในพื้นที่รักและผูกพันธ์กับป่าชุมชนในพื้นที่มากเพราะป่ามีความสำคัญใช้เลี้ยงสัตว์และหาของกินได้โดยไม่ต้องเสียเงินจึงทำให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาป่า อนุรักษ์พันธุ์พืช ดูแลไม่ให้เกิดไฟป่า และไม่ตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ป่าในพื้นที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์พืช มีแหล่งอาหารเลี้ยงคนในชุมชนทุกปี

 

การปฏิบัติงานในพื้นที่ในสถานการณ์โควิดระบาด ทีมงานได้มีการวางแผนการทำงานอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทางตำบลถาวรได้มีการจัดสถานที่เพื่อใช้ในการกักตัว 2แห่ง คือ วัดบ้านบุตาพวง และโรงเรียนบ้านถาวร เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อคัดกรองตรวจหาเชื้อและเฝ้าระวังสังเกตุอาการ เพื่อลดการแพร่เชื้อในชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู