ดิฉันนางสาวปิยพร อาจเอื้อม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
การปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน ก่อนการปฏิบัติงานของตำบลถาวรทีมงาน U2T ตำบลถาวรมีการนัดหมายการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงและวางแผนการปฏิบัติงานโดยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนมีการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

-แหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์ในชุมชน

-สัตว์เลี้ยงในชุมชน

-เกษตรกรในชุมชนและสถานที่กักตัวในช่วงโรคระบาดโควิด-19เพิ่มเติมจากการลงพื้นที่ในเดือนสิงหาคม

พื้นที่ตำบลถาวรเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มีฝนตกตามฤดูการ มีพื้นผักหลายหลายชนิดที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ประชากรในตำบลถาวรมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียงมีแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อรองรับน้ำไว้ใช้ในชุมชนไว้ใช้ในยายหน้าแล้ง ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกเกือบทุกวันทำให้มีน้ำเป็นจำนวนมาก มีเห็ดที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติบนเขาบริเวณหมู่บ้าน   ชาวบ้านต่างพากันเดินเท้าขึ้นภูเขาเพื่อไปหาเห็ดมาบริโภคและจำหน่ายให้หมู่บ้านไกล้เคียงสร้างรายได้เป็นจำนวนมากให้ครอบครัว และประชากรบางส่วนมีการปลูกผักเพื่อบริโภคและจำหน่าย  วิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชน ตำบลถาวรนี้ค่อนข้างเรียบง่าย ชาวบ้านได้ช่วยเหลือ แบ่งปัน มีนำใจ ซึ่งกันและกัน  ของบางอย่างไม่จำเป็นต้องซื้อแต่สามารถหาได้ตามธรรมชาติที่มีอยู่รอบๆหมู่บ้าน รอบๆพื้นที่ที่ตนอาศัย ประชากรบางส่วนมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในชุมชน เช่น โค กระบือ แพะ เป็ด ไก่ เป็นต้น สามารถเลี้ยงได้ตามธรรมชาติและสามารถเลี้ยงเพื่อบริโภคและจำหน่ายได้ด้วย ซึ่งในตำบลก็มีแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อใช้ในอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ทำให้ภายในชุมชนมีน้ำที่เพียงพอต่อการใช้สอย สะอาดและปลอดภัย  อีกทั้งยังสามารถจับปลา หาปลามาประกอบอาหารเลี้ยงครอบครัว

 

ในสถานการณ์โรคโควิด -19 ทางตำบลได้มีการจัดสถานที่เพื่อใช้ในการกักตัว 2 ที่คือโรงเรียนบ้านถาวร และ วัดบ้านบุตาพวงซึ่งเป็นพื้นที่ตำบลถาวรเพื่อรองรับผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงได้มีที่พักอาศัยเพื่อกักตัวยังมีประชากรในตำบลถาวรเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อมากักตัวในสถานที่กักตัวของตำบล เพื่อลดการแพร่เชื้อภายในชุมชนและทำให้ชุมชนปลอดภัยจากโควิด 19

การปฏิบัติหน้าที่ในเดือนกันยายน ดิฉันขอขอบคุณทีมงาน U2T ตำบลถาวรที่เข็มแข็งตลอดการทำงานและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  เราจะก้าวผ่านโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัยไปด้วยกัน ขอขอบคุณคะ

วิดีโอประจำตำบล

 

อื่นๆ

เมนู