ข้าพเจ้านางสาวสุธากร ละครเขต ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์                                โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                                                                                                     กลุ่มของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบหมู่ที่  3 8 9  ได้มีการประสานกับผู้นำชุมชนก่อนลงเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 02 วันแรกของการลงชุมชนเก็บข้อมูลของกลุ่มข้าพเจ้าได้มีการประชุมกันก่อนว่าจะลงเก็บข้อมูลที่หมู่ไหนก่อน เมื่อตกลงกันได้เเล้วจึงลงเก็บข้อมูลกับชาวบ้านบางหลังคาเรือนให้แล้วร่วมมือเป็นอย่างดีแต่มีบางหลังที่ยังไม่ค่อยกล้าให้ข้อมูลเท่าไหร่ 

                          

          เริ่มต้นเก็บข้อมูลจากหมู่ที่ 3 ชาวบ้านได้มีการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี เมื่อเก็บข้อมูลหมู่ที่3 เสร็จกลุ่มของข้าพเจ้าได้มีการแบ่งข้อมูลกันไปลงในอินเทอเน็ต อาทิตย์ต่อมาได้มีการลงเก็บข้อมูลหมู่ที่ 8 ปัญหาที่พบวันแรกของหมู่ที่8 คือชาวบ้านไม่ค่อยอยู่บ้านบางบ้านไม่มีคนอยู่อาศัยเลย หลังจากเก็บข้อมูลหมู่ที่8 เสร็จ อาทิตย์ต่อมาได้ลงเก็บข้อมูลหมู่ที่9 เมื่อได้ลงไปเก็บข้อมูลก็พบว่าหมู่ที่9 ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูเป็นอย่างดี

            เมื่อเก็บแบบสอบถามก็ได้พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ เป็นส่วนใหญ่ ช่วงที่ชาวบ้านว่างจากการทำนา ส่วนใหญ่ได้มีการท่อผ้าไหมอยู่บ้าตนเอง

                    

       

 

 

อื่นๆ

เมนู