ข้าพเจ้านางสาวธนาพร  พยัคฆา ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนและแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 ตามโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแลลบูรณาการ และข้อมูลเพิ่มเติมจาก อว.

วันที่ 10 มีนาคม 2564 อาจารย์ได้มีการนัดหมายประชุมออนไลน์เพื่อแบ่งกลุ่มกันปฏิบัติงาน ซึ่งกลุ่มข้าพเจ้าได้รับมอบหมายฝห้รับผิดชอบเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม และร้านอาหารในท้องถิ่น กลุ่มของข้าพเจ้าได้นัดหมายกันในการลงเก็บข้อมูลในวันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ข้าพเจ้าได้ทำการอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

อื่นๆ

เมนู