ข้าพเจ้านางสาวปภาวรินทร์ ศิริสวัสดิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนและแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 ตามโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และข้อมูลเพิ่มเติมจาก อว.

ข้าพเจ้าและสมาชิกได้รับดำเนินการรับผิดชอบลงสำรวจข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) และแบบสอบถามเกี่ยวผลกระทบของโควิด-19 (02) ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเพิ่มเติมและแบบสำรวจออนไลน์จาก อว.

ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในสถานที่ 3 หมู่บ้าน พื้นที่ที่ลงสำรวจข้อมูลที่แรกคือ หมู่ 6 บ้านบุตาพวง หมู่ที่ 7 บ้านคลองต้อ และหมู่ที่ 10 บ้านโคกสำราญ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามลำดับโดยได้สอบถามข้อมูลที่ (01) และ (02) กับคนในท้องถิ่นทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านนั้นๆ ในเรื่องของข้อมูลในครัวเรือนและผลกระทบของโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดในช่วงนี้เพิ่มเติมต่อจากเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนครัวเรือนในแต่ละชุมชนมีจำนวนเยอะพอสมควร และทางกลุ่มรับมอบหมายให้ทำการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจาก อว.ของชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลถาวร แล้วจึงนำข้อมูลนั้นมาลงในระบบออนไลน์

จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องข้าพเจ้าได้รับข้อมูลครบถ้วนตามแบบสอบถามทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกครัวเรือนที่ให้ข้อมูลแก่จ้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู