ดิฉันนางสาวปิยพร อาจเอื้อม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
การปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม ก่อนการปฏิบัติงานของตำบลถาวร ทีมงานมีการนัดหมายการประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงและวางแผนการทำงาน การปฏิบัติงานเดือนกรกฏาคมมีการจัดอบรม 2 เรื่อง  ได้แก่                              

การจัดอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดอบรมในครั้งนี้มีประชาชนในตำบลถาวรและทีมงาน U2T ตำบลถาวรเข้าร่วมในการอบรมเป็นจำนวนมาก โดยการอบรมเมื่อเดือนมิถุนายนตำบลถาวรมีการจัดอบรมการทำเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยนำเอาวัตถุดิบต่างๆที่นำมาทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพล้วนแต่เป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษและเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในตำบลถาวร เช่นการทำน้ำกระชายโห่ คือการทำน้ำดื่มกระชายกับมะม่วงหาวมะนาวโห่มาแปรรูปเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ กระชายเป็นพืชที่ต้านไวรัสโควิด19 ได้เป็นอย่างดีและกำลังเป็นที่นิยมในทุกวันนี้ และมะนาวโห่ที่มีรสเปรี้ยว นำผลที่สุกแล้วมาเพื่อแต่งสีให้มีความสวยงาม น้ำมะม่งหาวมะนาวโห่นั้นจะมีกลิ่นของกระชายหอมๆ และมีรสชาติเปรี้ยวจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ โดยสีที่ได้นั้นก็จะออกสีชมพูเป็นสีที่น่ารับประทานและยังมีประโยชน์ต่อร่างกายและต้านเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี  ทีมวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์การสร้างโลโก้และการบรรจุภัณฑ์ของน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพตำบล เมื่อวิทยาการได้บรรยายเสร็จ ทีมงานและประชาชนที่เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม จะมีทีมงาน U2T และประชาชนอยุ่รวมกัน เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบโลโก้ของตำบล ประชาชนแต่ละกลุ่มมีแนวคิดที่แตกต่างกันไป เช่น โลโก้ตำบลถาวรควรจะมีภูเขาเพราะตำบลภาวรมีภูเขารอบตำบลถึง 5 ลูก   โลโก้ตำบลถาวรควรจะมีบั้งไฟพญานาคเพราะตำบลถาวรมีการจัดประเพณีบุญบั้งไฟมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  โลโก้ตำบลถาวรควรจะมีต้นไม้เพราะเป็นตำบลถาวรมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภายในกลุ่มมีการออกแบบโลโก้ที่แตกต่างกันไปคนละแนวคิด เมื่อทั้ง 5 กลุ่มออกแบบโลโก้เสร็จสมบูรณ์แล้วจึงนำโลโก้ที่ได้มานำเสนอให้ท่านวิทยากรได้ติชมและแสดงความคิดเห็น หลังจากการนำเสนอโลโก้ที่ออกแบบแล้ว ทีมงานและประชาชนได้มีการคัดเลือกโลโก้ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้เป็นโลโก้ประจำตำบลถาวร ได้ชื่อประจำโลโก้คือ ภูถาวร หลังจากได้โลโก้แล้ววิทยากรก็ได้ชี้แจ้งและแนะนำว่าการจดลิขสิทธ์ ต้องมีการขอทำเรื่องจดลิขสิทธิ์ ณ สำนักงานสํานักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อที่จะได้โลโก้มาติดกับภาชนะของน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพจำหน่ายในชุมชนและท้องตลาดเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้ประชาชนในตำบลถาวรได้มีอาชีพและรายได้เสริม

จัดการอบรมการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การจัดอบรมครั้งนี้มีประชาชนสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก เป็นการอบรมเกี่ยวกับการผลิตน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพวิทยากรได้มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ว่าการจะผลิตเครื่องดื่มสมุนไพรต้องมีกระบวนการผลิตเมื่อผลิตแล้วต้องมีการส่งน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพเข้าตรวจหาเชื้อเชื้อจุลินทรีย์ เพราะบางครั้งในการผลิตอาจจะมีสิ่งตกค้างต่างๆเข้ามาผสมกับจึงจำเป็นอย่างที่จะต้องส่งเครื่องดื่มเข้าสู่ห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อต่างๆของเครื่องดื่มเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เมื่อผ่านการตรวจต่างๆแล้วนั้นจึงจะผ่านการตรวจ อย. และภายในโรงเรือนที่ผลิตต้องมีการจัดแบ่งห้องให้ถูกต้องตามกระทรวงสาธารณสุข ภายในโรงผลิตต้องมีความสะอาดอยู่ตลอดเวลา มีการจัดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตควรจัดให้เป็นระเบียบต้องคำนึงถึงความสะอาดภายในโรงเรือนอยู่ตลอด

 

กิจกรรมในเดือนกรกฏาคม ในการอบรมทำให้ประชาชนและทีมงานปฏิบัติงานของตำบลถาวรได้มีความรู้ในกาผลิตน้ำดื่มสนุนไพรเพื่อสุขภาพ การเก็บรักษา การยืดอายุและการขอจดลิขสิทธิ์โลโก้เพื่อให้น้ำดื่มสมุนไพรให้มีความหน้าเชื่อถือและปลอดภัยต่อผู้บริโภคสามารถออกจำหน่ายสู้ท้องตลาดเป็นการสร้างรายได้ให้ประชาชนตำบลถาวร  ในการอบรมครั้งนี้ดิฉันขอขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้ ประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการเข้าอบรม และที่สำคัญขอบคุณทีมงาน U2T ตำบลถาวรที่เข็มแข็งตลอดการทำงานขอขอบคุณคะ

วิดีโอประจำตำบล

 

อื่นๆ

เมนู