การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 


ในยุคที่เราต้องเผชิญกับโรคภัยต่างๆ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความวิตกกังวนซึ่งนำมาสู่ความเครียดเป็นความเครียดที่สะสมมาอย่างยาวนานเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่ได้ดีขึ้นเลย นอกจากจะเสียสุขภาพจิตแล้วสุขภาพร่างกายก็ย่ำแย่ลงทุกวัน ไหนจะต้องรับมือกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ ไหนจะต้องรับมือกับโรคภัยที่กำลังจะมาถึง ผู้คนส่วนใหญ่จึงหันมาบริโภคอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อส่งเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ร่างกาย ปัจจุบันเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถเลือกดูแลตัวเองได้และถือว่าเป็นวิธีที่ทำโดยง่ายแต่ต้องอาศัยการเลือกคัดสรรสิ่งที่ดีให้แก่ร่างกายง่ายๆก็คือการเลือกดื่ม ซึ่งการที่เราเลือกดื่มเครื่องดื่มที่มีประโยชน์จะเป็นการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้ร่างกายนั่นเอง

จากการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งพบว่าประชาชนให้ความสำคัญกับอาหารการกินเป็นอย่างมาก ยิ่งในสถานการณ์แบบนี้แล้ว อาหารการกินจะเน้นไปที่สมุนไพรเป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันโรคได้ดีที่สุดเพราะถือว่าถ้าสุขภาพร่างการเราแข็งแรงเราก็จะสามารถรับมือกับโรคภัยที่กำลังจะมาถึงได้ ดังนั้นจึงหันมานิยมดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรต่างๆ โดยเฉพาะน้ำกระชายที่มีสรรพคุณทางยานานับประการ จนได้ชื่อในวงการแพทย์แผนไทยว่าเป็น “โสมไทย” นอกเหนือจากกระชายแล้วยังมีพืชสมุนไพรอื่นๆอีกอาทิเช่น มะม่วงหาวมะนาวโห่ หม่อน ตะไคร้ อัญชัน มะนาว เป็นต้น

ทางข้าพเจ้าและคณะดำเนินงานรวมไปถึงคณะคณาจารย์ได้เล็งเห็นว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดีและจากการลงพื้นที่ในแต่ละครั้งจะสังเกตว่าบริเวณโดยรอบของตำบลล้วนเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นแหล่งภูเขาไฟเก่าแก่ซึ่งแน่นอนว่าพื้นที่โดยรอบย่อมมีแร่ธาตุสำคัญต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ทีมดำเนินงานและคณะคณาจารย์จึงได้จัดประชุมวางแผนโดยได้ข้อสรุปร่วมกันว่าเราจะจัดทำโครงการเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรขึ้นมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนให้เกิดความคล่องตัวหรือสามารถขยายต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้าโดยนำความรู้ที่ชาวบ้านมีอยู่และพืชผักสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยนำมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านสุขภาพและด้านเศรษฐกิจ จึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเครื่องดื่มสมุนไพรได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนโดยได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้และร่วมกันวางแผนโดยมีชาวบ้านที่ให้ความสนใจอยู่เป็นจำนวนมากมาร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้ความรู้เรื่องเครื่องดื่มสมุนไพรกลับไปแล้ว ชาวบ้านยังได้ความรู้ในเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์อีกด้วย ในการจัดกิจกรรมการอบรมครั้งนี้คณะดำเนินงานและชาวบ้านได้ร่วมกันแปรรูปสมุนไพรต่างๆที่จัดเตรียมมาโดยได้ทดลองทำตามสูตรที่ทางวิทยากรแนะนำผสมเข้ากับสูตรที่ชาวบ้านทำมาแต่ดั้งเดิมจึงได้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องที่มีคุณภาพ รสชาติดีทานง่ายแถมยังมีคุณประโยชน์ต่างๆต่อร่างกายอีกด้วย

ทางคณะดำเนินงานเห็นว่าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถขยายต่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ จึงจัดอบรมเกี่ยวกับการยืดอายุของเครื่องดื่มเพื่อให้เก็บได้นานยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้สะดวกต่อการวางจำหน่าย จากนั้นทางคณะอาจารย์ได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบฉลากและการออกแบบโลโก้มาแนะนำชี้แนะแนวทางในการออกแบบซึ่งในการอบรมครั้งนี้ทางคณะดำเนินงานและชาวบ้านได้ร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบโลโก้และออกแบบฉลากเพื่อที่จะสามารถใช้เป็นแบรนด์ให้กับทางชุมชนได้โดยได้ข้อสรุปว่าทางเราจะใช้โลโก้ที่มีชื่อว่าภูถาวรซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตำบลถาวรนั่นเอง จากนั้นจะเป็นในเรื่องการยื่นขอใบอนุญาตโดยได้เชิญวิทยากรที่ทำงานในด้านนี้โดยตรงมาแนะนำให้ความรู้จึงทำให้เราได้เข้าใจวิธีการต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

จากกิจกรรมที่ผ่านมาทางเราได้ทั้งสูตรเครื่องดื่มสมุนไพร ได้ชื่อโลโก้ ได้รูปแบบโลโก้ที่ร่วมกันออกแบบมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปของเราคือการยื่นขอใบอนุญาตกับทางสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้กิจกรรมที่เราดำเนินการมานั้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อที่จะได้พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของเราให้มีมาตรฐานสามารถส่งออกได้ถือว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีการขับเคลื่อนไปในทางที่ดียิ่งขึ้น

 

          By  นางสาวกรรณิการ์  ดวงนิล

อื่นๆ

เมนู