นางสาวกรรณิการ์ ดวงนิล  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ตำบลถาวร มีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน หมู่  1 บ้านถาวร  หมู่ 2 บ้านน้อย  หมู่ 3 บ้านตลาดแย้  หมู่ 4 บ้านคลองหิน หมู่  5 บ้านหนองปรือ  หมู่ 6 บ้านบุตาพวง หมู่ 7 บ้านคลองต้อ  หมู่ 8 บ้านถาวร  หมู่ 9 บ้านโนนกลาง  หมู่ 10 บ้านโคกสำราญ และหมู่ 11 บ้านน้อยพัฒนา

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานของตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้บรรลุตามเป้าหมาย ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลเบื้องต้นโดยสำรวจข้อมูลตามเป้าหมายทั้ง 16 เป้าหมาย ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป้าหมายที่ 11 ด้านการพัฒนาคุณภาพกลุ่มเปาะบางอย่างทั่วถึง,12 ด้านระบบสุขภาพ,13 ด่านศูนย์การเรียนรู้ตำบล ,15 ด้านระบบสื่อสารชุมชนและสื่อดิจิทัล และ 16 ด้านตำบลทำความดี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและครบถ้วน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ไปยังหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปยัง รพ.สต. บ้านบุตาพวง เพื่อพูดคุยและสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพเบื้องต้นของคนในชุมชนโดยสอบถามข้อมูลจาก นางสาวชญานิศ คาดกระโทก ซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพประจำ รพ.สต. บ้านบุตาพวง

จากนั้นได้ไปติดต่อสอบถามข้อมูลที่สาธารณสุขประจำตำบลถาวร เพื่อสอบถามข้อมูลพื้นฐานที่รวบรวมไว้ทั้งหมด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรองวรารัตน์  เนาวบุตร รองปลัดเทศบาลตำบลถาวร ในการให้ข้อมูลด้านสาธารณสุข และข้อมูลด้านการศึกษาประจำตำบลถาวร จากนั้นเข้าไปสอบถามข้อมูลที่สำนักงานตำรวจภูธรประจำตำบลถาวร เพื่อสอบถามข้อมูลด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน จึงมีโอกาสได้เข้าไปปรึกษาหารือเรื่องการพัฒนาสังคมและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อแนะนำการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อไป เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดมาแล้ว ข้าพเจ้าและทีมงานจึงลงพื้นที่จริงตามสถานที่ต่างๆ เพื่อสำรวจและสอบถามคนในพื้นที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มาจากหน่วยงานเพื่อสำรวจความถูกต้อง

 

ต่อมาข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เข้าไปในชุมชน เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน(01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19(02) แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่(06) ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ไปยัง หมู่6 หมู่7 และหมู่10 โดยเข้าไปติดต่อและยื่นเอกสารในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลให้กับทางผู้นำหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อประสานงานกับทางลูกบ้านเพื่อขอเก็บข้อมูลแบบสอบถาม จากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานจึงลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจริงโดยการลงสำรวจแต่ละหลังคาเรือนตามที่ได้รับมอบหมาย

ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้าพเจ้าได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเกี่ยวข้องและผู้นำหมู่บ้านทั้งสามหมู่บ้านข้าพเจ้าและทีมงานจึงสามารถเก็บข้อมูลได้ตรงตามเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและเรียบเรียงข้อมูลเชิงวิชาการต่อไป

 

วีดีโอการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู