โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

นางดายิณ  สุขโข  (ประชาชน) พื้นที่รับผิดชอบ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามตามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมโครงการ U2T

หลังจากที่มีการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet ร่วมกับคณะคณาจารย์และทางสมาชิกในทีม เพื่อปรึกษาหารือกันในการวางแผนลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามตามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมโครงการ U2T ก่อนอื่นได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลการประเมินทั้ง 11 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

 1. ตำบลเป้าหมาย
 2. ลูกจ้างโครงการ
 3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ
 4. ชุมชนภายใน
 5. ชุมชนภายนอก
 6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ
 7. เจ้าหน้าที่โครงการ USI
 8. ผู้แทนตำบล
 9. หน่วยงานภาครัฐ
 10. หน่วยงาน อปท
 11. เอกชนในพื้นที่

เมื่อทำความเข้าใจร่วมกันแล้วจึงได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามในหัวหัวที่ 10 หน่วยงาน อปท. ซึ่งได้ลงพื้นที่ไปยัง หมู่ 10 บ้านโคกสำราญ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสอบถามข้อมูลจากนายจิราทีปต์  คาดกระโทก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ซึ่งท่านผู้ใหญ่บ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

จากนั้นได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามในหัวหัวที่ 11 เอกชนในพื้นที่โดยเข้าไปที่ร้านโชคสกุลทองซึ่งเป็นขายอุปกรณ์ก่อสร้างในตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สอบถามข้อมูลแบบสอบถามจากนางสาวพัชริน ทองดล ซึ่งเป็นเจ้าของร้านโดยทางร้านได้ให้ข้อมูลในส่วนของแบบสอบถามและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลได้เป็นอย่างดี

จากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลจากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาของทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งถือว่าได้รับผลการตอบรับที่ดีจากหลายๆส่วนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการที่จะดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู