ED03 เก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เป็นกิจกรรมที่เราได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว โดยการอาศัยการดำเนินกิจกรรมต่างๆผ่านโครงการหลายๆด้าน ซึ่งทั้งหมดได้ผ่านการวางแผนไว้อย่างเป็นระบบ ด้วยความร่วมมือจากคณะคณาจารย์ผู้ดูแล สมาชิกในทีมดำเนินงานและในส่วนของผู้นำและประชาชนในพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ที่ผ่านมาถือว่าได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงได้มีโอกาสลงพื้นที่สำรวจผลการดำเนินกิจกรรมผ่านแบบสอบถามตามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมโครงการ U2T และเมื่อได้มีโอกาสลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจึงได้สอบถามจากหน่วยงานต่างๆและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อหาข้อมูลและสอบถามความคิดเห็นในด้านต่างๆเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไปเป็นไปได้อย่างประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ ทางทีมดำเนินงานได้ใช้แบบสอบถามตามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมโครงการ U2T ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินใน 11 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1. ตำบลเป้าหมาย  2. ลูกจ้างโครงการ 3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ 4. ชุมชนภายใน 5. ชุมชนภายนอก 6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7. เจ้าหน้าที่โครงการ USI 8. ผู้แทนตำบล 9. หน่วยงานภาครัฐ 10. หน่วยงาน อปท และ 11. เอกชนในพื้นที่ โดยแบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) การลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมดำเนินงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลไปยังผู้ที่ดำเนินงานในด้านหน่วยงาน อปท. โดยได้สอบถามจากนายจิราทีปต์  คาดกระโทก โดยมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านโคกสำราญ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้มีโอกาสสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมาที่ทางผู้ใหญ่บ้านได้เข้าร่วมโดยได้กล่าวว่ากิจกรรมที่ผ่านมาถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากสำหรับชุมชน เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมต่างๆมาเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง เมื่อตนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้นำความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาชุมชนเป็นการช่วยกันพัฒนาอาชีพและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้นได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลไปยังหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ โดยไปที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างโชคสกุลทองเป็นร้านในตำบลถาวร ได้สอบถามข้อมูลแบบสอบถามจากนางสาวพัชริน ทองดล ซึ่งเป็นเจ้าของร้านโดยทางร้านได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

จากการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของเราเป็นโครงการที่เป็นที่สนใจของหน่วยงานและคนในชุมชนตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจกรรม จึงทำให้กิจกรรมที่ผ่านมาเป็นไปอย่างราบรื่นได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วนจึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เสมอมา ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิดีโอแสดงกิจกรรมในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

 

 

อื่นๆ

เมนู