ข้าพเจ้านางสาวสุฑามาศ ศิรินัย ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564  อาจารย์ผู้ดูแลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการตำบลถาวร ไดทำการนัดประชุมออนไลน์ เพื่อทำการชี้แจงการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อการประชุม คือ การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) จัดทําขึ้นเพื่อชี้แจงการตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินโครงการ U2T โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ ฯ และสามารถนําผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไปใช้ 1) พัฒนา Frameworkของการประเมินผลตอบแทนทางสังคมที่เหมาะสม 2) ประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของโครงการ เพื่อตอบโจทย์ความคุ้มค่าของการลงทุนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม รวมทั้งนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนากลไกการบริหาร การติดตามและการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม โดยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามครั้งนี้จะเก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วยเสียในการดําเนินโครงการทั้งหมด 11 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 11 แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 1.ตำบลเป้าหมาย ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย คือ  ประธานวิสาหกิจชุมชน/ผู้นําชุมชน/เกษตรกร 2.ลูกจ้างโครงการ ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษา, บัณฑิต, ประชาชน 3.ครอบครัวลูกจ้าง ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย คือ ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ 4.ชุมชนภายใน ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชน/วัด/แหล่งการเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่.ใน”พื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ) เช่น เจ้าของร้านข้าวมันไก่ในตําบล 5.ชุมชนภายนอก ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย คือ ชุมชน/แหล่งการเกษตร/ร้านค้าที่ตั้งอยู่นอกพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ) เช่น เจ้าของร้านอุปกรณ์การเกษตรที่อยู่นอกตําบล 6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าโครงการในแต่ละตําบลนั้นๆ 7.เจ้าหน้าที่โครงการ ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ประจําโครงการ 8.ผู้แทนตำบล ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่อบต. ประจําตําบล 9.หน่วยงานภาครัฐ ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ 10.หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย คือ ตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  มีส่วนร่วมดําเนินงานกับโครงการ 11.เอกชนในพื้นที่ ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย คือ บริษัท ห้างร้าน หรือกิจการในพื้นที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้ลงสำรวจเป้าหมายที่ 4.ชุมชนภายใน และ 5.ชุมชนภายนอก ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้วางแผนนัดหมายกันในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและได้ตกลงแบ่งหน้าที่กันให้เรียบร้อยก่อนลงเก็บข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 กลุ่มของข้าพเจ้าได้ลงสำรวจข้อมูลชุมชนภายในเป็นลำดับแรก โดยสำรวจร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้าน  ซึ่งทางร้านอาหารได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้การเก็บสำรวจเป็นไปอย่างราบรื่น ต่อไปได้สำรวจชุมชนภายนอก โดยได้สำรวจที่ร้านรับซื้อข้าวเปลือก ได้ทำการสอบถามข้อมูลตามแบบสอบถามอย่างละเอียด โดยทางร้านได้ให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ หลังจากเก็บข้อมูลเสร็จกลุ่มของข้าพเจ้าก็ได้แบ่งหน้าที่ในเรื่องของการกรอกข้อมูลลงในระบบให้เรียบร้อย

หลังจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มข้าพเจ้าได้นำข้อมูล และแบบสอบถามมากรอกลงในระบบให้เรียบร้อยตามที่อาจารย์กำหนดอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน

 

อื่นๆ

เมนู