1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03ลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T-SROI การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED03ลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T-SROI การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวธนาพร พยัคฆา ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ และร่วมอบรม ปฐมนิเทศต้อนรับสมาชิกใหม่ในโครงการฯ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วอาจารย์ได้วางแผนชี้แจงงาน มอบหมายงานการลงพื้นที่เก้บข้อมุลการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม มีกลุ้มเป้าหมายทั้งหมด 11 กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ 1.ตำบลเป้าหมาย 2.ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้าง 4.ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก 6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7.เจ้าหน้าที่โครงการ 8.ผู้แทนตำบล 9.หน่วยงานภาครัฐ 10.อปท. 11. เอกชนในพื้นที่ ซึ่งกลุ่มข้าพเจ้าได้รับมอบหมายงานให้สำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ 4.ชุมชนภายใน และ 5.ชุมชนภายนอก

ต่อมาเมื่อได้รับงานตามที่มอบหมาย กลุ่มข้าพเจ้าได้วางแผนและนัดหมายกันในการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล และได้ตกลงแบ่งงานและหน้าที่กันตามความเหมาะสมกันให้เรียบร้อยก่อนลงปฏิบัติงาน วันที่ 10 ตุลาคม 2564 กลุ่มข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลภายในคือร้านอาหารตามสั่ง ซึ่งทางร้านได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่กลุ่มข้าพเจ้าเป็นอย่างดี และต่อมากลุ่มข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนภายนอกร้านรับซื้อข้าวเปลือก ซึ่งทางร้านได้ให้ความร่วมมือแก่การให้ข้อมูลกับกลุ่มข้าพเจ้าอย่างดีมาก หลังจากได้รับข้อมูลกลุ่มข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลลงในระบบให้เรียบร้อยตามที่ได้รับมอบหมายและหลังจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มข้าพเจ้าได้นำข้อมูล และแบบสอบถามมากรอกลงในระบบให้เรียบร้อยตามที่อาจารย์กำหนดอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน


อื่นๆ

เมนู