ข้าพเจ้า นางสาวธนาพร พยัคฆา ประเภทนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลบูรณาการ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
– เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในตำบล ซึ่งมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ทีมงานและตัวข้าพเจ้าเอง ได้มีผู้นำชุมชนหลายๆท่านได้มาให้ความรู้ บอกเล่าเกี่ยวกับหมู่บ้านถาวร และได้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีพของชาวบ้านในตำบลถาวร เพื่อนำมาส่งเสริมยกระดับหมู่บ้านถาวร และได้มีการถามไถ่ เกี่ยวกับอาชีพของชาวบ้านในตำบลถาวร ต่อมาได้รวบรวมข้อมูลเพื่อทำการแบ่งกลุ่มอาชีพ ซึ่งแบ่งหัวข้อและประเภทได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มปลูกผัก กลุ่มจัดสาน กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มเลี้ยงโคขุน กลุ่มเลี้ยงแพะ กลุ่มเลี้ยงม้า กลุ่มเลี้ยงกระบือ กลุ่มกลองยาว 2.แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลอง2 น้ำตกเขาอ่าง ป่าเขาอังคาร อ่างเก็บน้ำเขาหลุบ บ่อหินซ้อน 3.กลุ่มดนตรีและวรรณกรรม ได้แก่ ครูเพลง ศิลปิน ครูดนตรี ชมรมดนตรีไทย โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง คณะกลองยาว รถแห่ คณะสรภัญญะ 4.อาหาร ได้แก่ กระยาสารท ข้าวเม่า หลามเอี่ยม หมาน้อยลอยแก้ว แกงผักไข่ผำ ข้าวน้ำหมาก 5.การรักษาหมอเป่า ได้แก่ นายขันทองคำ (หมอเป่ากระดูก) นายเหล่า นายกับตาและพ่อบุตรดา ซึ่งชาวบ้านได้ให้ความรู้กับข้าพเจ้าและทีมงาน ได้แบ่งกลุ่มอาชีพดังกล่าวข้างต้น ซึ่งต่อมาตัวข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มแต่ละกลุ่มข้างต้น


– ต่อมาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 1.ข้าวเม่า 2.ทอเสื่อกก 3.กลุ่มเลี้ยงหม่อนไหม 4.ช่างทำเครื่องดนตรี/ครูเพลง 5.น้ำตกอ่าง
– ข้าพเจ้าและทีมงานได้สืบค้นข้อมูล ตามแบบฟอร์มที่ได้รับมอบหมาย ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน ซึ่งได้รับข้อมูลและความรู้มากมายจากชาวบ้านแลได้รับความร่วมมืออย่างดีมาก

– เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมอบรมแอพพลิเคชั่น ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพสวยและวีดิโอแบบตารางเส้น และการแต่งรูป ตัดต่อรูป และวีดิโอในแอพพลิเคชั่นผ่านมือถือเราง่ายๆ

– วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้นัดหมายรวมกลุ่มกันเพื่อปฏิบัติหน้าที่ แบ่งกลุ่มตามเป้าหมาย เพื่อลงพื้นที่สืบค้นข้อมูลและสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล เกษตรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น และสัตว์น้ำในท้องถิ่น ข้าพเจ้าและทีมงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลได้เสร็จครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย ตามกำหนด 1,000 ข้อมูล ที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านที่ได้ให้ข้อมูลอย่างดีมาก


อื่นๆ

เมนู