ข้าพเจ้า นางสาววรัญญา ทิพวัน  ประเภท กพร.

ED03 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรม

การปฏิบัติงานภายในเดือน พฤศจิกายน ตัวข้าพเจ้าก็รับมอบหมายให้ปฏิบัติหลายหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมจากหน่วยงานปกครอง หรือหน่วยงานในท้องถิ่น รวมไปถึงงานอื่นๆที่ทางหน่วยงานมอบหมาย แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อขอบข่ายของงาน โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

โดย มี รายละเอียดพอสังเขป คือ กรณีที่ 1 มีประชาชนที่เป็นประชากรของบ้านลำนางรองหมู่ที่ 14 ได้มาร้องเรียนทางศูนย์ดำรงธรรม อำเภอโนนดินแดง เพื่อให้มีการสอบผู้ใหญ่บ้าน

                   กรณีที่ 2  มีประชาชนมาร้องเรียน เนื่องจากญาติของผู้ร้องเรียนไม่นำชื่อผู้ร้องเรียนใส่ในทะเบียนบ้าน

2.  ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล      โนนดินแดงในการให้บริการผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในเดือนตุลาคม ได้ปฏิบัติงานประจำจุด สังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน 30 นาที  ออกใบรับรองการฉีดวัคซีน  สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม   โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564  จะเป็นในส่วนของประชาชนที่มาตามนัดการรับวัคซีนเข็มที่ 2 และบูสต์เข็มที่ 3 เป็นส่วนใหญ่  รวมถึงการ  walk in สำหรับบุคคลที่ยังไม่รับวัคซีนเข็มแรก

3. ร่วมกับ  นายอำเภอโนนดินแดง  พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนดินแดง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโนนดินแดง ปรับปรุง พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโนนดินแดง เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตโคก หนอง นา โมเดล ณ บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์  

 

 

 

 

 

 

4.  เตรียมงานทอดกฐินสามัคคี อำเภอโนนดินแดง    จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาธรรมสังเวช  ทอดถวาย  ณ  วัดใหญ่ลำนางรอง  ตำบลลำนางรอง  อำเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

 

5.  เข้าร่วมกิจกรรมพิธียกเสาเอกและสร้างบ้านผู้ยากไร้ ราย นางพรรณพร เทียบอาจ ตามโครงการสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน งบบูรณาการฯ (สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้) ณ บ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 10 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอโนนดินแดง พร้อมด้วย พันเอกจีรกิจ จิตภักดี ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26 พัฒนาการอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าศูนย์การพัฒนาโนนดินแดงฯ ตำรวจ ทหาร กำนันตำบลลำนางรอง ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน เป็นไปอย่างราบรื่น  และการดำเนินงานต้องดำเนินงานภายใต้มาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะบางงานที่ได้รับมอบหมายต้องพบปะผู้คนค่อนข้างเยอะ แต่ถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนของหน่วยงาน แต่ในช่วงนี้จะมีอุปสรรคในการเดินทางไปทำงานเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเกี่ยวข้าว ทำให้เส้นทางที่เดินทางไปทำงานค่อนข้างติดขัดและอากาศที่เริ่มหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวกับระยะทาง 25 กม. ทำให้เดินทางลำบาก

 

วิดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน :

อื่นๆ

เมนู