ข้าพเจ้านางสาว จุฑาทิพย์ โคตรสมบัติ

บัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานเดือนธันวาคม ข้าพเจ้าทีมงานU2T และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลถาวรผู้ที่สนใจในการขายสินค้าออนไลน์ ได้เข้าร่วมอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์ เมื่อวันที่3 ธันวาคม 2564 โดยมี ผศ.ดร.วรวัฒน์ พรหมเด่น เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการเริ่มต้นขายสินค้าในโลกออนไลน์ กฎหมายที่เกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ ข้อดีและข้อเสีย วิธีการคำนวนต้นทุนและกำไรให้แม่นยำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดทุน การวางระบบการขนส่งที่ดี การดูแลระบบ และวิธีการตอบกลับลูกค้าให้ลูกค้าพึงพอใจและอยากซื้อสินค้า ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้สามารถนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนได้ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่กำลังคิดที่จะเริ่มขายสินค้าออนไลน์

การรายงานผลการปฏิบัติงาน ส่งมอบ โลโก้(LOGO) และ แอปพลิเคชั่น(Application)  ให้กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลถาวร เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ทีมงานU2Tได้ลงพื้นที่ปฏิบัติในตำบลถาวร ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคมเป็นระยะเวลา11เดือน มอบโลโก้(LOGO) ภูถาวร เป็นโลโก้ เครื่องดื่มสมุนไพร และโลโก้ สินค้าทางการเกษตร ที่ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลถาวรสามารถนำไปใช้ติดสินค้าได้โดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะเป็นการคิดชื่อและได้รับการออกแบบจากทีมงานU2Tและชาวบ้านในตำบลถาวร แอปพลิเคชั่น(Application) THAWON ถาวร ที่สามารถ ดาวน์โหลดได้จาก PLAY STORE เป็นแอปที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร ประเพณี เส้นทางการเดินทาง และของดี ในตำบลถาวร ซึ่งทีมงานU2Tได้รับข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จับพิด และถ่ายภาพเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์และสร้างเป็นแอปพลิเคชั่น แอปพลิเคชั่นยังคงต้องอัพเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่เกี่ยวกับตำบลถาวร เพื่อให้ผู้ที่ดาวน์โหลดแอปไปใช้งานจะได้รับข่าวสารและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆในตำบลถาวร  จึงมอบแอปพลิเคชั่น(Application) THAWON ให้กับเทศบาลตำบลถาวรดูแลร่วมกับทีมงานU2T

จากการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนธันวาคม รวมระยะเวลา11เดือน ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ ขอบคุณผู้นำชุมชนและชาวบ้านในตำบลถาวรที่อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง ข้าพเจ้าจะนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป

อื่นๆ

เมนู