ข้าพเจ้า นางสาววรัญญา ทิพวัน  ประเภท กพร.

ED03 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรม

          การปฏิบัติงานภายในเดือน ธันวาคม ตัวข้าพเจ้าก็รับมอบหมายให้ปฏิบัติหลายหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมจากหน่วยงานปกครอง หรือหน่วยงานในท้องถิ่น รวมไปถึงงานอื่นๆที่ทางหน่วยงานมอบหมาย แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อขอบข่ายของงาน โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. รับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์  กรณีคือ  พ่อค้าแม่ค้า แผงลอย รถเข็น ที่เคยขายของในบริเวณเขื่อนลำนางรอง ได้มาร้องทุกข์ ที่ศูนย์ดำรงธรรม เนื่องจากทางเขื่อนลำนางรองได้เปิดให้บริการนั่งรับประทานอาหารตามร้านได้แล้ว แต่ทางพ่อค้าแม่ค้า ที่ขายของแผงลอย รถเข็น ยังไม่รับการอนุญาตให้ไปขายได้ตามปกติเหมือนกับร้านอาหาร จึงได้มีการรวมตัวกันเพื่อมาปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหานี้

 

 

 

 

 

 

 

2. ร่วมกับ  นายอำเภอโนนดินแดง  พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนดินแดง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโนนดินแดง ปรับปรุง พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโนนดินแดง เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตโคก หนอง นา โมเดล   ณ บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

3.ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (ทาสีอาคารที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง)

 

 

 

 

 

 

 

4.เข้าร่วมพิธี “ปิดทองเบิกฟ้า สักการบูชา มหาราชรัชกาลที่ 1”  ณ  พระบรม    ราชานุสาวรีย์    พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  (รัชกาลที่ 1)  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

 

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม เป็นไปอย่างราบรื่น  และการดำเนินงานต้องดำเนินงานภายใต้มาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะบางงานที่ได้รับมอบหมายต้องพบปะผู้คนค่อนข้างเยอะ แต่ถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนของหน่วยงาน แต่ในช่วงนี้จะมีอุปสรรคในการเดินทางไปทำงานเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเกี่ยวข้าว ทำให้เส้นทางที่เดินทางไปทำงานค่อนข้างติดขัดและอากาศที่เริ่มหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวกับระยะทาง 25 กม. ทำให้เดินทางลำบาก

 

วิดีโอประจำเดือนธันวาคม :

http:///www.youtube.com/watch?v=SK_cXyySCTI

อื่นๆ

เมนู