ข้าพเจ้า นางสาววรัญญา ทิพวัน  ประเภท กพร.

ED03 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรม

            การปฏิบัติงานภายในเดือน ธันวาคม ตัวข้าพเจ้าก็รับมอบหมายให้ปฏิบัติหลายหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมจากหน่วยงานปกครอง หรือหน่วยงานในท้องถิ่น รวมไปถึงงานอื่นๆที่ทางหน่วยงานมอบหมาย แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อขอบข่ายของงาน โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโนนดินแดงในการให้บริการผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในเดือนตุลาคม ได้ปฏิบัติงานประจำจุด สังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน 30 นาที  ออกใบรับรองการฉีดวัคซีน  สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม   โดยในเดือนพฤศจิกายน 2564  จะเป็นในส่วนของประชาชนที่มาตามนัดการรับวัคซีนเข็มที่ 2 และบูสต์เข็มที่ 3 เป็นส่วนใหญ่  รวมถึงการ  walk in สำหรับบุคคลที่ยังไม่รับวัคซีนเข็มแรก และมี walk in ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

 

 

 

 

 

 

2. นายถาวร บุญศรี นายอำเภอโนนดินแดง มอบหมายให้ นายวีระกุล ปักเคเต ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นตัวแทนรับมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ “ไทยเบฟ รวมใจ ต้านภัยหนาว” ปีที่ 22 พ.ศ. 2564 จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) จำนวน 400 ผืน โดยมี พัฒนาการอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ สรรพากรอำเภอ ตัวแทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดบุรีรัมย์ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

 

3. ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยได้ชี้แจงข้อราชการนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบหนังสือสำคัญแต่งตั้งและประดับขีดแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1 ราย และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ หอประชุมอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

4. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ  ร่วมพิธี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

5. ร่วมโครงการเทิดพระเกียรติบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พิธีเกี่ยววันพ่อ ประจำปี 2564 และกิจกรรมจิตอาสา “เกี่ยววันพ่อ” ประจำปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

 

 

 

 

 

การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม เป็นไปอย่างราบรื่น  และการดำเนินงานต้องดำเนินงานภายใต้มาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพราะบางงานที่ได้รับมอบหมายต้องพบปะผู้คนค่อนข้างเยอะ แต่ถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนของหน่วยงาน แต่ในช่วงนี้จะมีอุปสรรคในการเดินทางไปทำงานเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเกี่ยวข้าว ทำให้เส้นทางที่เดินทางไปทำงานค่อนข้างติดขัดและอากาศที่เริ่มหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวกับระยะทาง 25 กม. ทำให้เดินทางลำบาก

วิดีโอประจำเดือนธันวาคม :

 

 

อื่นๆ

เมนู