ข้าพเจ้า นายเทพประทาน เทียนทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

เดือนนี้คือเดือนมีนาคมเป็นการเก็บข้อมูลเป็นเดือนที่สอง จะเห็นได้ว่าเดือนกุมภาพันธ์เราได้ลงเก็บข้อมูลของประชาชนในตำบลถาวรได้บ้างส่วนแล้ว แต่ข้อมูลยังไม่ได้ถึงจนวนที่ตั้งเป้ากำหนดไว้ จึงได้ลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในเดือนมีนาคม และต่อด้วยการเก็บข้อมูล01และ02ระหว่างวันที่1-16 มีนาคม พ.ศ.2564 ตามแบบฟอร์มของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ได้ตามที่กำหนดไว้โดยนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนหมู่บ้านภายในตำบลถาวร

 

จากการที่ได้ลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับการทำแบบสอบถามเป็นอย่างดี ทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างเรียบร้อย และเรียบง่าย เพราะว่าเคยลงพื้นที่เก็บข้อมูล06มาก่อนแล้วในเดือนกุมภาพันธ์แล้ว จึงทำให้เก็บข้อมูล01และ02ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายง่ายกว่า06เมื่อเปรียบเทียบแล้วการเก็บข้อมูลในเดือนมีนาคมจะสะดวกและง่ายกว่าเดือนกุมภาพันธ์

ไฟล์วีดีโอลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ED03 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู