ข้าพเจ้านางสาวกรรณิการ์  ดวงนิล บันฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนมีนาคม 2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปยัง บ้านคลองต้อ หมู่ 7และบ้านโคกสำราญ หมู่ 10  ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนเเละชุมชน(01) เเละเเบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคCOVID-19(02) ข้าพเจ้าได้เข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นและยื่นหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลกับทางผู้นำในหมู่บ้าน จากนั้นข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลไปยังเเต่ละหลังคาเรือน โดยใช้แบบสอบถามจากทางส่วนกลางและได้สอบถามข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจของทางชุมชน ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ส่วนใหญ่ในชุมชนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่นทำนา ปลูกผักสวนครัว ทำไร่มันสำปะหลัง ส่วนสัตว์เลี้ยงจะเป็นจำพวก วัว ควาย  และแพะ เป็นต้น อีกทั้งในพื้นที่ชุมชนจะเต็มไปด้วยป่าไม้ เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ที่บริเวณวัดเขาอังคาร ซึ่งเดิมทีเป็นภูเขาไฟเก่าแกที่ดับสนิทไปแล้ว จึงทำให้บริเวณล้อมรอบเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ มีพืชพันธุ์หลากหลายชนิด ทุกๆปีเมื่อถึงฤดูกาลชาวบ้านจะขึ้นเขาหาของป่าขาย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ชุมชนเต็มไปด้วยป่าไม้เพราะจะช่วยสร้างอาชีพในกับชาวบ้านให้มีรายได้เสริมตลอดฤดูกาล

ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดีจึงทำให้ข้าพเจ้าสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน จากนั้นข้าพเจ้าได้นำข้อมูลทั้งหมดมากรอกลงในระบบส่วนกลางเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการต่อไป

 

วิดีโอประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู