ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา  จิตวงค์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลถาวร

           หลักสูตร  :  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                                                                  (๑ ตำบล ๑      มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

                 

         เมื่อวันที่  1-16  เดือนมีนาคม 2564 ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับบุคคล  ครัวเรือนและชุมชนและสำรวจผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19  ณ  ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนการลงพื้นที่ไปยังครัวเรือนในชุมชน   ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านถาวร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ให้ทราบโดยทั่วกัน

          ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปเก็บข้อมูลพื้นที่สำรวจข้อมูลระดับบุคคล  ครัวเรือนและชุมชนและสำรวจผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ในแต่ละหลังคาเรือนเพื่อประเมินสภาพเศรษฐกิจและสังคม  ภาวะด้านการประกอบอาชีพ  รายได้ รายจ่าย  และแหล่งทุนทรัพย์ต่างๆที่สำคัญในชุมชน  เช่น  แหล่งน้ำ  แหล่งท่องเที่ยว ป่าไม้  และทรัพยากรธรรมชาติ  เป็นต้น  รวมถึงให้ชาวบ้านชี้แจงสภาพปัญหาที่พบในปัจจุบัน เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา  ความต้องการพัฒนาในชุมชน    และประเมินผลกระทบ ความเสี่ยงพฤติกรรมของชุมชน  ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19  ในแต่ละกลุ่มบุคคลนั้นมีมากน้อยเพียงใด จึงจะได้นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาชุมชน เพื่อผลักดันเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

      

วิดีโอประมวลภาพลงพื้นที่ปฎิบัตงาน

อื่นๆ

เมนู