ข้าพเจ้านางสาวชลธิชา เหลวกูล ประเภทประชาชน ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลร่วมกับทีมงาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม พ.ศ.2564

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านบุตาพวง หมู่6, บ้านคลองต้อ หมู่7 และบ้านโคกสำราญ หมู่10 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนให้ได้ตามเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่ 6 หมู่ 7 และหมู่ 10 เพื่อสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม แบบฟอร์ม 06: แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่ หมู่ 7 และหมู่ 10 สำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01 : แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 บางส่วน การสำรวจในครั้งนี้เกิดความล้าช้า เนื่องจากเราไม่มีข้อมูลเบื้องต้นในการสำรวจ จึงขอความกรุณาจาก รพ.สต.บ้านบุตาพวง ขอรายชื่อ บ้านเลขที่ และจำนวนประชากรในแต่ละครัว เพื่อง่ายต่อการสำรวจข้อมูล ทาง รพ.สต.เองก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้าและทีมงาน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าได้อบรมเรียนรู้ออนไลน์ทั้งหมด 4 หลักสูตร ประกอบไปด้วย Financial Literacy, English Literacy, Digital Literacy, Social Literacy และได้รับใบเกียรติบัตรครบทั้ง 4 หลักสูตร และเมื่อวันที่ 8-16 มีนาคม 2564 ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01 และ02 หมู่ 6 เสร็จเรียบร้อยครบทุกหลังคาเรือน และหมู่ 7 หมู่ 10 ในส่วนที่เหลือ และจะสำรวจให้ครบทุกหลังคาเรือนภายในเดือนมีนาคมนี้

จากการสำรวจข้อมูลพบว่าประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม และปัญหาในการสำรวจที่พบคือ ผู้ให้ข้อมูลไม่ค่อยอยากให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัว เช่น รายได้ หนี้สิน เงินเก็บเงินออม บางครัวเรือนไม่มีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายจริงจึงได้ข้อมูลที่เป็นการประมาณการ และบางครัวเรือนไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือไม่มีบ้านอยู่จริง แต่มีบ้านเลขที่ในทะเบียนราษฎร์ทำให้เปอร์เซ็นต์ของการสำรวจได้น้อยถ้าเทียบกับจำนวนครัวเรือนในทะเบียนราษฎร์ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบคุณ นายสอาด ศิลลา ผอ.รพ.สต.บ้านบุตาพวง ที่กรุณาให้ข้อมูลประชากรแต่ละครัวเรือนแก่ข้าพเจ้าและทีมงานและขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนของเราต่อไป ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู