1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03-รายงานผลการปฏิบัติงาน การสำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ แบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มีนาคม 2564

ED03-รายงานผลการปฏิบัติงาน การสำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01: แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และ แบบฟอร์ม 02: แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน มีนาคม 2564

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชน แบบฟอร์ม 01 02

ข้าพเจ้า นายสุทัศน์  ศรีหาลุน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานกลุ่ม 2 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบสำรวจ 01 และ 02 ของ  ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยทีมงานของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11

ข้าพเจ้ารับผิดชอบเก็บข้อมูลของพื้นที่ หมู่ที่ 1 จากการลงพื้นที่ ได้รับความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลจากชาวบ้านในหมู่ที่ 1
เป็นอย่างดีและครบถ้วนตามแบบสำรวจ และได้พูดคุยพบปะกันเกี่ยวกับชีวิตการงาน เนื่องจากข้าพเจ้า เมื่อจบการศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ได้ไปศึกษาต่อที่จังหวัดสุรินทร์เป็นเวลา 5 ปี จึงทำให้ชาวบ้านจำหน้าไม่ได้หรืออาจจะไม่คุ้นหน้า แต่เมื่อเอ่ยว่าเป็นลูกหลานใคร ชาวบ้านก็จะรู้จักกันดี จากการลงพื้นที่หมู่ที่1 พบว่า การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ จะเป็นเกษตรกร รองลงมา คือ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และรับราชการ รายได้หลักส่วนใหญ่จะมาจากการขายผลผลิตทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ รายจ่ายก็อยู่ในระดับปกติทั่วไป  ซึ่งในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งถือว่ากระทบในระดับปานกลาง  ภาวะหนี้สินส่วนใหญ่จะมาจากการทำการเกษตร ส่วนเรื่องสุขภาพและผลกระทบจากโควิด นั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีภาวะความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูงหรือเบาหวาน และภาวะไขมันสูง ส่วนผลกระทบจากโควิดนั้น
ชาวบ้านถาวรทุกครัวเรือนได้มีการตระหนักถึงการดูแลความสะอาดของตนเองและบุคคลในครอบครัว รวมถึงการรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามการปฏิบัติการเพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19  

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลในการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งอยู่ในช่วงของการเลือกตั้งนายกเทศบาล จึงทำให้ชาวบ้านคิดว่าการที่เรามาขอข้อมูลไปนี้หาไปเพื่อเป็นคะแนนเสียงให้เบอร์ไหนหรือเปล่า จึงต้องมีการอธิบายให้ชาวบ้านได้เข้าใจว่าโครงการของเราเป็นคนละหน่วยงานกัน แต่ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

    

ต้องขอขอบพระคุณชาวบ้านในหมู่ที่ 1 ที่ให้ข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการทำงาน ตามโครงการ และขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม 2 และ สมาชิกโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ถาวร ทุกท่านที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการกรอกเอกสาร หรือ แนะนำจุดที่จะให้ข้อมูลต่างๆ จนทำให้สามารถปฏิบัติงานในเดือนมีนาคม 2564 ผ่านไปด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู