ข้าพเจ้านางสาวภาวารินทร์ คาดกระโทก ประเภทนักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลถาวร ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01และ02 เพิ่มเติมและสำรวจข้อมูลพื้นฐานประจำตำบลถาวร

โดยจากการสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ แหล่งท่องเที่ยวในตำบลคือ บ้านนาถาวร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่บรรยากาศดีและมีอาหารและเครื่องดื่มบริการ ตำบลถาวรมีแหล่งป่าไม้ชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ทำให้มีพืชผักตามฤดูกาลที่นำมาบริโภคและจัดจำหน่ายได้เช่น เห็ดป่า ผักอีนูน ดอกกระเจียวขาว ดอกกระเจียวแดงและอักมากมาย สัตว์ในท้องถิ่นที่คนในชุมชนนิยมเลี้ยงกันคือ แพะเลี้ยงไว้จัดจำหน่าย ไก่ไข่ เป็ด หมู วัว ม้า และอื่นๆ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นคือการทอผ้าไหม แหล่งน้ำในชุมชนทั้ง11หมู่บ้านมีแหล่งน้ำที่สำคัญที่ใช้อุปโภคบริโภคทั้งหมด 11 แห่ง จากการสอบถามข้อมูลที่ผ่านมาผู้ให้ข้อมูลได้ให้การต้อนรับให้ข้อมูล ความรู้ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

 

วิดีโอปฏิบัติงาน

 

 

อื่นๆ

เมนู