ตำบลถาวร มีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน หมู่  1 บ้านถาวร  หมู่ 2 บ้านน้อย  หมู่ 3 บ้านตลาดแย้  หมู่ 4 บ้านคลองหิน หมู่  5 บ้านหนองปรือ  หมู่ 6 บ้านบุตาพวง หมู่ 7 บ้านคลองต้อ  หมู่ 8 บ้านถาวร  หมู่ 9 บ้านโนนกลาง  หมู่ 10 บ้านโคกสำราญ และหมู่ 11 บ้านน้อยพัฒนา

ตำบลถาวรเป็นตำบลที่มีความหลากหลายทางด้านทรัพยากร ในพื้นที่มีความโดดเด่นในเรื่องแหล่งธรรมชาติ เนื่องจากพื้นที่เดิมเป็นแหล่งภูเขาไปเก่าแก่จึงทำให้บริเวณล้อมรอบเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนในพื้นที่ล้วนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกผัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ข้าพเจ้าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปยังชุมชนเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งน้ำและสัตว์เลี้ยงที่โดดเด่นของชุมชน เบื้องต้นได้ข้อมูลว่าในชุมชนมีแหล่งน้ำที่สำคัญประจำแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ อย่างเพียงพอ

อีกทั้งสัตว์เลี้ยงในชุมชนก็มีความหลากหลาย อทิเช่น วัว ควาย ไก่ เป็ด แพะ ม้า ปลา หนูนา หมู ห่าน กบ เป็นต้น การที่ข้าพเจ้าได้ไปสำรวจเบื้องต้นนั้น ได้พบกับสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก เช่นหมูสีดำหรือที่เขาเรียกว่าสุกรภูพาน  ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากสุกรพันธุ์ “เหมยซาน” ซึ่งเป็นพันธุ์พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับการน้อมเกล้าถวายจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายพันธุ์ภูพานที่ข้าพเจ้าได้สำรวญมีลักษณะเป็นสีดำ เลี้ยงง่าย โตเร็ว เหมาะในการปล่อยเลี้ยงหรือเลี้ยงในระบบหมูหลุม เนื่องจากสุกรภูพาน ได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์เพื่อให้เหมาะสมกับระบบการเลี้ยงของเกษตรกรรายย่อยที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ จึงเหมาะสำหรับเลี้ยงปล่อยหรือขังคอกกินเศษอาหารหรือเศษผักผลไม้ที่เหลือจากการทำเกษตรกรรมอื่นๆ และการบริโภคเนื้อสุกรในปัจจุบัน ที่นิยมการบริโภคเนื้อสุกรที่มีความนุ่มพิเศษจากสุกรพันธุ์สีดำ ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “คุโรโบตะ” จึงทำให้สุกรพันธุ์ภูพานซึ่งมีสีดำ กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในการผลิตเนื้อสุกร “ไทยคุโรโบตะ” เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างกำไรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงได้มากขึ้นอีกด้วย

นอกจากสุกรพันธุ์เหมยซานแล้ว ยังมีสัตว์ที่กำลังเป็นที่นิยมอีกอย่างหนึ่งคือ แพะ ซึ่งแพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์ได้เร็ว อีกทั้งยังใช้พื้นที่เลี้ยงเพียงเล็กน้อยจึงมีต้นทุนการเลี้ยงไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงโค แพะช่วยกำจัดวัชพืชในสวน และให้มูลซึ่งถือว่าเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ที่มีคุณภาพดีแก่เกษตรกร จึงเป็นที่นิยมในขณะนี้

รวมถึงสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปสำรวจ ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

เป็นเรื่องดีที่ทางชุมชนสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย สามารถสร้างรายได้หลักและรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ซึ่งการสร้างบทความในครั้งนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอออกมา ของดีและของเด่นประจำตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์นั้น ยังมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยงทางธรรมชาติ งานฝีมือต่างๆ ที่โดดเด่นอาทิเช่นการจักสานและการทอผ้าไหมซึ่งมีความปราณีตงดงามไม่ซ้ำใคร ทั้งยังมีอาหารพื้นเมืองที่อยากลองเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชิมและดื่มด่ำกับบรรยากาศและธรรมชาติของตำบลถาวร ทั้งนี้จากข้อมูลข้างต้นที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอมานั้นข้าพเจ้าและทางคณะดำเนินงานจะนำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาตำบลต่อไป

โดย นางสาวกรรณิการ์  ดวงนิล บันฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ♥ 

 

อื่นๆ

เมนู