ข้าพเจ้า นางสาววรัญญา ทิพวัน  ประเภท กพร.

ED03 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

ปฏิบัติงาน   ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรม

                              ในช่วงปลายเดือนมีนาคมและต้นเดือนเมษายนได้มีการปฏิบัติงาน หลายงาน โดยเริ่มจาก ในช่วงวันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่าน ทางอำเภอโนนดินแดง ได้เข้าร่วมเป็นกองเชียร์ในงาน Buriram Marathon 2021  โดยเชียร์ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนบุรีรัมย์ ประจำจุดกิโลเมตรที่ 9 ประเภท Mini Marathon โดยเริ่มเชียร์เพื่อให้กำลังใจนักกีฬาตั้งแต่ 19.00-00.00 น.

 

 

 วันที่  1 เมษายน  2564 ได้เข้าร่วมฟังสัมมนาโครงการ

               กรมโยธาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการสัมมนาในโครงการ  ณ  หอประชุมอำเภอโนนดินแดง  โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละตำบล เพื่อเข้าร่วมปรึกษาหารือถึงการปรับผังเมืองอำเภอโนนดินแดง โดยทางเจ้าหน้าจากกรมโยธาธิการได้มีการทำแบบสอบถาม  เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของแต่ละตำบล โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการแบ่งกลุ่มออก 3 กลุ่มโดยแบ่งกลุ่มตามตำบล  เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็น  หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างตัวแทนประจำตำบลกับทางเจ้าหน้าที่

นอกจากทางอำเภอจะได้ร่วมเข้าฟังสัมมนาแล้ว ยังได้รับหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ และจัดเตรียมอาหาร

 

วันที่ 5 เมษายน 2564 วันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 4/2564

  ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. โดยก่อนวาระการประชุมได้มีการประดับขีดและมอบหนังสือสำคัญให้กับผู้ใหญ่ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ มีวาระการประชุม ดังนี้

ะเบียบวาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องเพื่อทราบ

                              2.1 เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้นำชุมชน/ ตอบสัมภาษณ์แก่เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลของสำงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

                              2.2  เรื่อง  การขับเคลื่อนโครงการพระราชทาน “โคก  หนอง  นา  แห่งน้ำใจและความหวัง”

                               2.3 เรื่อง  ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต

                               2.4 เรื่อง  การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาประจำปี 2564

                              2.5  เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทำบุญในกิจกกรม “ทำบุญเบิกบ้าน  ลูกหลานรัชกาลที่ 1”

                              2.6  เรื่องการป้องกันและอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี  2564

                              2.7 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2564

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง  การชี้แจงข้อราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ

 

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู