1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. รายงานผลการปฏิบัติงาน การลงพื้นที่สำรวจพันธ์พืชท้องถิ่น เกษตรกรท้องถิ่น และอาการที่น่าสนใจประจำถิ่น ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงาน การลงพื้นที่สำรวจพันธ์พืชท้องถิ่น เกษตรกรท้องถิ่น และอาการที่น่าสนใจประจำถิ่น ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ข้อมูลผู้ปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้า “นายสุทัศน์  ศรีหาลุน” ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานกลุ่ม 2 ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรท้องถิ่น และ พันธ์พืชท้องถิ่น ของ  ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
จากการได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและกรอกข้อมูล ดังนี้
1. อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น
2. เกษตรกรในท้องถิ่น
3. พืชในท้องถิ่น
ข้าพเจ้าได้สำรวจข้อมูลดังกล่าว ทำให้ได้ทราบถึงพันธ์ุไม้ชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในป่าชุมชนของบ้านถาวร ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ เห็ด แมลงต่างๆ ที่ชาวบ้านใช้เป็นแหล่งอาหารและเป็นการสร้างรายได้จากของป่า การลงสำรวจพันธุ์พืชในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ยังได้เห็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ในชุมชนของตนเอง และยังได้ทราบถึงพันธุ์ไม้ที่เราพบเจอแต่ไม่รู้จักชื่อ จึงได้สอบถามเพิ่มเติมจากคุณยายที่มาหาของป่า

และอีกอย่างที่น่าสนใจคือ อาหารอีสานพื้นบ้านประจำถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีกรรมวิธีในการปรุงต่างๆที่เป็นแบบคนอีสานขนานแท้ และอาหารบางประเภทหากินได้แค่ปีละครั้งเท่านั้น ซึ่งอาหารแต่ละชนิดแต่ละประเภทนั้นจะมีวิธีการทำและรสชาติที่แตกต่างกัน

และอีก1อาชีพที่หล่อเลี้ยงคนในชุมชนรุ่นสู่รุ่นนั่นคือ อาชีพเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรในบ้านถาวรนั้น ได้มีการทำการเกษตรมากมายหลายรูปแบบ และมีผลผลิตทางการเกษตรที่จำหน่ายออกสู่ตลาดมากมาย และที่สำคัญชาวเกษรกรได้หันมาทำเกษตรแบบอินทรีย์มากขึ้น แทนการทำเกษตรแบบเดิมที่ใช้แต่ปุ๋ยเคมี

ปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลในการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งอยู่ในช่วงของการระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงทำให้การที่เรามาขอข้อมูล หรือการรวมกลุ่มกันเพื่อสำรวจข้อมูล ไม่สะดวกเท่าที่ควร ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มจึงใช้ช่องทางออนไลน์ในการติดต่อประสานกันและเมื่อต้องรวมกลุ่ม ทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎการักษาระยะห่างและสวมหน้ากากอนามัย เพื่อความปลอดภัยเสมอ

ต้องขอขอบพระคุณผู้เฒ่าผู้แก่ ที่ให้ข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการทำงาน ตามโครงการ และขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม 2 และ สมาชิกโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ถาวร ทุกท่านที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการกรอกเอกสาร หรือ แนะนำจุดที่จะให้ข้อมูลต่างๆ จนทำให้สามารถปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2564 ผ่านไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู