ข้าพเจ้า นางสาววรัญญา ทิพวัน  ประเภท กพร.

ED03 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรม

การปฏิบัติงานภายในเดือน พฤษภาคม ตัวข้าพเจ้าก็รับมอบหมายให้ปฏิบัติหลายหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อขอบข่ายของงาน โดยทางปลัดก็มอบหมายให้ช่วย รับหนังสือ , ออกเลขหนังสือ ชั่วคราวเนื่องจากพี่เจ้าหน้าที่ประจำห้องติดธุระ พี่เจ้าหน้าที่ก็ช่วยสอนขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างดี

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก3 มีการแพร่ระบาดที่รวดเร็วกว่า ระลอก 1 และระลอก2  เพื่อเป็นการป้องกัน จึงได้มีการจัดเวรประจำจุดคัดกรองสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง โดยประจำจุดคัดกรองจะมีการให้ลงชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้า

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล  4  พฤษภาคม 2564

ทางที่ว่าการอำเภอได้มีการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พร้อมเครื่องราชลักการะและพานพุ่ม  รวมทั้งพิจารณาตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระปรมาภิไธย  ว.ป.ร.  และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตลอดเดือนพฤษภาคม  2564

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
         การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยได้ชี้แจงข้อราชการนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบหนังสือสำคัญแต่งตั้งและประดับขีดแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 6 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เข้าร่วมการประชุมฯ ณ หอประชุมอำเภอโนนดินแดง
 

 

 

 

 

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ทางอำเภอร่วมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและจิตอาสา มอบข้าวกล่องพระราชทาน ตามโครงการ “ครัวพระราชทาน  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” จำนวน 1,000  กล่อง  เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอโนนดินแดง  ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รวมถึงผู้ยากไร้ในพื้นที่

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 09.30 น.

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่กิ่งกาชาด ผู้บริจาคโลหิตและผู้บริจาคอวัยวะ ในการออกหน่วยบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ณ หอประชุมอำเภอโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

 

อื่นๆ

เมนู