ข้าพเจ้านางสาวชลธิชา เหลวกูล ประเภทประชาชน ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลร่วมกับทีมงาน วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่ 6 บ้านบุตาพวง หมู่ 7 บ้านคลองต้อ และหมู่ 10 บ้านโคกสำราญ ต.ถาวร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาผู้ที่ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนให้ได้ตามเป้าหมาย

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้อบรมเรียนรู้ออนไลน์หลักสูตร Social Literacy หัวข้อ

1.จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน

2.การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ

หลักสูตร Digital Literacy หัวข้อ

1.การรู้เท่าทันสื่อ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ประชุมออนไลน์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้อบรมเรียนรู้ออนไลน์หลักสูตร Financial Literacy หัวข้อ

1. OTD1401 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. WMD1002 ชีวิตดี เริ่มต้นที่การวางแผน

3. WMD1003 เตรียมความพร้อม สู่ทางเลือกอาชีพในฝัน

4.WMD1004 คัมภีร์ 4 รู้ วางแผนดีชีวิตมั่นคง

5. WMD1005 วางแผนสร้างเงินออมเพื่ออนาคต

6. MFD1501 ห้องเรียนกองทุนรวม The Series

7. WMD1101 หมดหนี้มีออม

8. FDD1001 ครบเครื่องเรื่องลงทุน

9. BMD1001 Design Thinking

10. BMD1004 Digital Marketing

วันที่ 4-16 พฤษภาคม 2564 ได้ทำการลงพื้นที่ หมู่ 6 บ้านบุตาพวง หมู่ 7 บ้านคลองต้อ และหมู่ 10 บ้านโคกสำราญ เพื่อสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลจาก อว. ในหัวข้อสัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น

จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่แล้วในชุมชนจะเลี้ยงไก่ ไว้เป็นอาหาร เลี้ยงวัวและหมูไว้จำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมจากการทำนา และมีการท่อเสื่อกก ไว้ใช้เอง ซึ่งวัสดุก็หาได้จากในชุมชน เช่นต้นกก ต้นผือนา ต้นไหล ซึ่งมีความเหนียว และมีความทนทาน การท่อเสื่อเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย และยังคงสืบทอดมายังรุ่นปัจจุบัน

ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าและทีมงานเพื่อการพัฒนาชุมชนของเราต่อไป ขอขอบคุณค่ะ

รูปภาพและวีดีโอการปฏิบัติงาน

 

อื่นๆ

เมนู