จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา COVID -19  ” Corona virus disease 2019 ” ทำให้ ทั่วโลกเกิดปัญหาด้านสุขภาพที่ต้องรับมือกันอย่างหนักในช่วงนี้ เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ผู้ที่ได้รับเชื้อบางรายมีอาการเล็กน้อยคล้ายไข้หวัดใหญ่ บางรายมีอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิต รวมถึงผู้ที่ไม่ได้รับเชื้อต่างก็มีอาการวิตกกังวลกันเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเกิดความกังวลอันเนื่องมาจากเชื้อไวรัสแล้ว ยังได้รับผลกระทบจากทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งทั่วโลกกำลังเกิดปัญหากันอย่างหนักในช่วงนี้

 

            จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้หลายๆคนสูญเสียหน้าที่การงานและต้องประสบภาวะความเครียดทางด้านการเงิน แม้ทางรัฐบาลได้ออกโครงการเยียวยาในด้านต่างๆเข้ามาช่วยเหลือ แม้ทุกภาคส่วนจะออกมาช่วยซึ่งกันและกัน แต่สถานการณ์ก็ยังคงไม่ได้ดีขึ้นไปจากเดิม ดังนั้นข้าพเจ้าและทางทีมดำเนินงานจึงเริ่มลงไปยังพื้นที่ของตำบล เพื่อทราบถึงปัญหาและหาแนวทางช่วยเหลือคนในชุมชนให้ผ่านพ้นช่วงเหตุการณ์นี้ไปได้ โดยเริ่มไปที่การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ต่อจากการดำเนินงานของเดือนที่ผ่านมา ภายในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมทางส่วนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานของคนในชุมชน ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ในการลงไปสำรวจข้อมูลที่หมู่ 7, 8 และ หมู่10  ของตำบลถาวร เบื้องต้นได้ข้อมูลที่ต้องการมาแล้ว หลังจากนั้น ข้าพเจ้าและทางทีมดำเนินงานร่วมกับทางคณะอาจารย์ ได้ร่วมประชุมหาแนวทางช่วยเหลือเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ในครั้งนี้ โดยสรุปได้ว่าเราจะเข้าไปช่วยเหลือชุมชนโดยเริ่มที่ โครงการ U2T-Covid Week คลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย ข้าพเจ้าและทีมดำเนินงานได้เริ่มจาก Step 1 “คลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย” โดยได้เริ่มจากเข้าไปทำความสะอาดที่วัดถาวรหมู่ 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันและใช้ร่วมกันอยู่เป็นประจำ รวมไปถึงตลาดในตำบลซึ่งถือว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่ด้วยแอลกอฮอล์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคให้หมดไป Step 2 ”การสร้าง Safe Zone เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด” ด้วยการนำป้ายการรณรงค์เกี่ยวกับโรค COVID -19  ไปประชาสัมพันธ์ในสถานที่ต่างๆ Step 3 “จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม” โดยทางคณะอาจารย์ได้ลงมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเจลแอลกอฮอล์ โดยแนะนำขั้นตอนวิธีการที่ถูกต้องโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความมีประสิทธิภาพสูง จากนั้นข้าพเจ้าและทีมดำเนินงานได้ร่วมกันจัดทำเจลแอลกอฮอล์พร้อมกับนำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคไวรัส เมื่อจบโครงการ U2T-Covid Week ได้มีการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อดำเนินงานในขั้นต่อไป คือการช่วยเหลือชุมชนในเรื่องของเศรษฐกิจ โดยทางคณะอาจารย์ได้เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในตำบลเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนภายในอนาคตข้างหน้า โดยการนำผลไม้ในชุมชนมาแปรรูปเป็นเป็นน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ ได้มีคนในชุมชนให้ความสนใจอยู่เป็นจำนวนมากจากการจัดอบรมในครั้งนี้ เพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในช่วงสถานการณ์นี้ได้ ซึ่งในการจัดอบรมทางเราได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายภาคหน้า

            จากกิจกรรมที่ทางข้าพเจ้าและทางทีมดำเนินงานได้ร่วมกันทำมาในครั้งนี้ ถือว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ทางเราจะสามารถช่วยเหลือชุมชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์เลวร้ายนี้ไปได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้จะให้ประโยชน์แก่ทางชุมชนไม่มากก็น้อย แต่ส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนสถานการณ์นี้ไปในทางที่ดีได้ก็คือ เราทุกคน ดังนั้นเราต้องช่วยกันเฝ้าระวัง ดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรนา COVID -19  เพื่อให้สังคมของเรากลับมาปลอดภัยและน่าอยู่เหมือนดังเดิม

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู