ข้าพเจ้า นางสาววรัญญา ทิพวัน  ประเภท กพร.

ED03 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรม

การปฏิบัติงานภายในเดือน กรกฎาคม ตัวข้าพเจ้าก็รับมอบหมายให้ปฏิบัติหลายหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมจากหน่วยงานปกครอง หรือหน่วยงานในท้องถิ่น รวมไปถึงงานอื่นๆที่ทางหน่วยงานมอบหมาย แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อขอบข่ายของงาน โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอโนนดินแดง โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง สาธารณสุขอำเภอโนนดินแดง ท้องถิ่นอำเภอโนนดินแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเราสู้ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คือ เตรียมสถานที่จัดประชุม เตรียมเบรคสำหรับเสิร์ฟ

2.การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอโนนดินแดง และคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล เข้าร่วมประชุมฯ ณ หอประชุมเราสู้ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

         หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คือ เตรียมสถานที่จัดประชุม เตรียมเบรคสำหรับเสิร์ฟ

 

 

 

 

 

 

3.การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยได้ชี้แจงข้อราชการนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบหนังสือสำคัญแต่งตั้งและประดับขีดแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ หอประชุมอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

        หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คือ อยู่ประจำจุดลงทะเบียน

 

 

 

 

 

 

4.การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่ 2 โดยมี เจ้าหน้าที่จากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ กำนันตำบลโนนดินแดง ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมประชมฯ ณ หอประชุมอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คือ จัดเตรียมเบรค อาหารกลางวัน และเข้าร่วมฟังการประชุม

 

 

 

 

 

 

5.เข้าเวรจุดคัดกรองเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก3 มีการแพร่ระบาดที่รวดเร็วกว่า ระลอก 1 และระลอก2  เพื่อเป็นการป้องกัน จึงได้มีการจัดเวรประจำจุดคัดกรองสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง โดยประจำจุดคัดกรองจะมีการให้ลงชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้า

 

 

 

 

 

 

6.นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมและสังเกตการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมี นายอำเภอโนนดินแดง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ ข้าราชการ สมาชิก อส. พนักงานและเจ้าหน้าที่สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอโนนดินแดง ให้การต้อนรับฯ ณ ห้องประชุมเราสู้ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

7.นายอำเภอโนนดินแดง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอโนนดินแดง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอโนนดินแดง ร่วมปรับปรุง พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโนนดินแดง เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตโคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

8.ลงพื้นที่ช่วยทางโรงพยาบาล ประจำจุดพัก 30 นาที สังเกตอาการหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ณ โรงพยาบาลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

 

การ

 

 

 

 

ปฏิบัติงานในเดือนนี้ อาจจะมีบางภารกิจที่ด่วนและกันทันหันแต่การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง    ราบรื่น การดำเนินงานต้องดำเนินการแบบระมัดระวังตัว ป้องกันตัวเองปฏิบัติตัวตามมาตราการการป้องเชื้อไวรัส โควิด-19 เพราะบางงานที่ได้รับมอบหมายต้องพบปะผู้คนมากมาย แต่ถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนของหน่วยงาน

 

วิดีโอ :

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู