ข้าพเจ้านางสาว จุฑาทิพย์ โคตรสมบัติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร ลงพื้นที่ทำแบบสำรวจ01และ02  สอบถามข้อมูล ระดับบุคคลครัวเรือน และชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้รับมอบหมายให้ทำการสำรวจในพื้นที่หมู่3 หมู่8และหมู่9 หลังจากได้รับมอบหมายข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ทำการประชุมกลุ่มและแบ่งโซนวางแผนการลงพื้นที่หลังจากนั้นได้ดำเนินการขออนุญาติผู้นำหมู่บ้านและได้ทำการลงพื้นที่สำรวจ โดยเริ่มสำรวจจากหมู่ที่3 หมู่ที่8และหมู่ที่9ตามลำดับ เมื่อลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ให้ข้อมูลจะเป็นผู้สูงอายุ เนื่องจากประชาชนวัยทำงานส่วนใหญ่จะออกไปทำงานในสวน ในไร่ หรือนอกพื้นที่

จากการสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูก ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา และพืชผักตามฤดูการ ไว้บริโภคเองในครัวเรือน ขายให้พ่อค้าคนกลางและในตลาดชุมชน บางครัวเรือนในพื้นที่ ที่ไม่มีพื้นที่ทำกิน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปค่อนข้างลำบากในการหารายได้  เกษตรกรบางส่วนเล่าว่าปีนี้ได้ผลผลิตน้อย ข้าวแทบไม่ได้ขาย เนื่องจากปีที่ผ่านมามีความแห้งแล้ง และมีการแผร่ระบาดของโรคโควิด-19ทำให้การเดินทางไปทำงานและการเดินทางไปค้าขายค่อนข้างลำบาก รายได้ในครัวเรือนลดลง แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ ชาวบ้านจะกู้กองทุนหมู่บ้าน และธกส. เพื่อมาใช้หมุนเวียนในการทำการเกษตร จากการสอบถามชาวบ้านอยากให้มีการพัฒนาอาชีพ และต้องการไฟส่องสว่างตามมุมอับของหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยต่อชาวบ้านและผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางในหมู่บ้าน

 

วีดีโอเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู