ข้าพเจ้านางสาวจิตรา เย็นใจ ได้ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อทราบปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชน
จัดทำข้อมูล ใช้เป็นแนวทางในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

ตำบลยายแย้มวัฒนา อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับเนินลูกระนาด ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาเช่น เขาพนมรุ้ง เขาปรายบัด เขาอังคาร ทำให้มีดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผลผลิตหลักคือข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา ตามลำดับ และปลูกผลไม้ตามฤดูกาลเป็นอาชีพเสริม กิจกรรมประจำปีที่โดดเด่นได้แก่บุญบั้งไฟ ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมหรือช่วงก่อนฤดูทำนา สินค้าที่ส่งออกหลักๆได้แก่ ผ้าไหม เสื่อกก ปลาส้ม โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่4 บ้านยายแย้ม หมู่8 บ้านโนนศิลา หมู่10 บ้านยายแย้ม หมู่15 บ้านยายแย้มพัฒนา ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ทำการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลมาแล้ว ในเดือนมีนาคมนี้จึงได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ว่าในพื้นที่มีปัญหา ความต้องการอะไรและเรียงลำดับปัญหาความต้องการของชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา มีดังต่อไปนี้ ตำบลยายแย้มวัฒนามีประเพณีคือบุญบั้งไฟ ตำบลยายแย้มวัฒนา มีผลิตภัณฑ์ คือ การทอผ้าโบราณ การทําไม้กวาดดอกหญ้า การจักสาน การรวมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง และ การทำข้าวอินทรีย์จากดินภูเขาไฟ เป็นต้น

จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ก็พบปัญหาในหมู่บ้านว่ามีปัญหาต่างๆเรื่องอะไรบ้าง และมีความต้องการอย่างไรในชุมชนของตนเอง

https://drive.google.com/file/d/1E7QYoXCKurFpYjE5DxCIBI0g9psuf3jG/view?usp=sharing

อื่นๆ

เมนู