โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สู่ตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายจักรกริช คินรัตน์ ประเภท ประชาชน ได้รับมอบหมายงาน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ให้สำรวจ วิเคราะห์สังเคราะห์ ข้อมูลและเรียงลำดับปัญหาความต้องการของชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา มีดังต่อไปนี้ ตำบลยายแย้มวัฒนามีประเพณีคือบุญบั้งไฟ ตำบลยายแย้มวัฒนา มีผลิตภัณฑ์ คือ การทอผ้าโบราณ การทําไม้กวาดดอกหญ้า การจักสาน การรวมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง และ การทำข้าวอินทรีย์จากดินภูเขาไฟ เป็นต้น

 

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจเก็บข้อมูลของตำบลยายแย้มวัฒนาได้รับความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดีและขอขอบพระคุณหน่วยงานของตำบลยายแย้มวัฒนาทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือ ขอบคุณครับ

 

อื่นๆ

เมนู