1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED 05 การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามบ้านบุไร่อ้อย บ้านพูนสุข บ้านโคกเกริ่น ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED 05 การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามบ้านบุไร่อ้อย บ้านพูนสุข บ้านโคกเกริ่น ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวศิริยากร แสนจะบก กลุ่มบัณฑิตจบใหม่
ตำลบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : ED 05 คณะครุศาสตร์
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานและประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อชี้แจ้งหลักการปฏิบัติงานในตำบลเจริญสุข ตำบลเจริญสุขมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน จึงได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิก 4 คน ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ 2 คน นักศึกษา 1 คน ประชาชน 1
ข้าพเจ้าอยู่กลุ่มที่ 3 ได้รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบุไร้ออ้อย (หมู่ที่ 4 ), บ้านพูนสุข (หมูที่ 6), บ้านโครกเกริ่น (หมู่ที่ 13 ) ก่อนที่จะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลนั้นข้าพเจ้าได้ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านให้ทราบก่อนว่าจะมีผู้มาขอสำรวจข้อมูลในชุมชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์กับชาวบ้าน และขอความร่วมมือ วันที่ 10-17 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าได้เริ่มลงพื้นที่สำรวจบ้านพูนสุข หมู่ที่ 6 พบว่า มีจำนวน 161 ครัวเรือน เป็นหมูบ้านที่มีพื้นที่กว้างขวางพอสมควร ประชาการส่วนมากที่สำรวจพบนั้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป อาชีพส่วนมาก คือ ทำนา รับจ้างทั่วไป ปลูกผักกินเอง สิ่งที่พบเห็นในหมู่บ้าน คือ มีวัด โรงเรียน มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน ศาลา และศาลตาปู่ของหมู่บ้าน
ต่อมาได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านโคกเกริ่น หมู่ที่ 13 มีจำนวน 84 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด 295 คน เป็นชาย 159 คน หญิง 136 คน เป็นชุมชนเล็กๆ คนในหมู่บ้านส่วนมากยากจนหาเช้ากินค่ำ ไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเอง พื้นที่อาศัยนั้นเป็นที่ของ ส.ป.ก. คนในชุมชนว่างงานไม่มีรายได้ ปลูกผักกินเองบ้าง สิ่งที่พบเห็นในชุมชน คือ สำนักสงฆ์ ป่าไม้ชุม
สุดท้ายลงพื้นที่สำรวจบ้านบุไร่อ้อย หมู่ที่ 4 มี138 ครัวเรือน มีประชากร 477 คน ชาย 223 คน หญิง 254 คน เป็นหมู่บ้านขนาดปานกลาง ในชุมชนส่วนมากมีอาชีพ ทำนา และรับจ้างทั่วไป บางหลังคาเรือนรับปอมารูดที่บ้านเพื่อสร้างรายได้เสริม สิ่งที่พบเห็นภายในชุมชน คือ มีร้านค้าชุมชน ศาลาประจำหมู่บ้าน รพ.สต.บ้านบุไร่อ้อย
สิ่งที่ข้าพได้พบเจอในการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ คือ ชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน ส่วนมากมีอาชีพทำนา และรับจ้างทั่วไป ปลูกผักไว้กินเอง และนำไปจำหน่ายบ้างบางส่วนเพื่อหารายได้เสริมให้แก่ครอบครอบของตน คนในชุมชนส่วนมากเป็นผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ส่วนคนวัยทำงานนั้นส่วนมากจะออกไปรับจ้างในพื้นที่ และนอกพื้นที่บ้าง

ในส่วนของแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 นั้น ทั้ง 3 หมู่บ้าน ทราบข้อมูลอาการเบื้องต้นของโรคและมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังเป็นอย่างดี

ปัญหาที่พบ : แสงสว่างในชุมชนไม่เพียงพอ เสียงดังในการใช้รถใช้ถนน การขาดแคลนน้ำไว้ใช้ในการทำเกษตร

อุปสรรคในการทำงาน : พบเจอบางครอบครัวไปทำงานต่างจังหวัด หรือ บางครอบครัวออกไปทำงาน จึงทำให้ไม่สามารถสำรวจและเก็บข้อมูลได้

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก เพราะว่า ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างมากรวมไปถึงชาวบ้าน มีความเป็นกันเองและพร้อมที่จะให้ข้อมูล มีรอยยิ้มให้ตลอดในการเดินเดินรวจ บางครั้งยังเป็นผู้นำทางข้าพเจ้าไปสำรวจอีกด้วย

 

                     

อื่นๆ

เมนู