ข้าพเจ้า นางสำรวม ไกรพะเนาว์  กลุ่มประชาชน หลักสูตรED 05 คณะครุศาสตร์ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการที่ได้รับมอบหมายงานจากคณะครุศาสตร์  อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการให้ลงพื้นที่สำรวจ และนำแบบสอบถาม เพื่อจัดเก็บข้อมูล และได้รวบรวมข้อมูลบางส่วน โดยมีหมู่บ้านรับผิดชอบเก็บข้อมูล ได้แก่

1.บ้านบุไร่อ้อย หมู่ที่ 4

2.บ้านพูนสุข หมู่ที่ 6

3.บ้านโคกเกริ่น หมู่ที่ 13

โดยได้สำรวจรายละเอียดตามเอกสารตามแบบฟอร์มแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์มแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด 19  เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียง

ตำบลเจริญสุขมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำนา เพราะพื้นที่ส่วนนี้เอื้อต่อการทำการเกษตร พื้นดินเป็นดินเหนียวที่สามารถทำการเกษตรแบบต่างๆได้ดี เพราะดินเป็นดินดำที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟที่มอดแล้วมาหลายร้อยปี ซึ่งในการทำการเกษตรมักจะได้ผลผลิตต่อปีที่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับดินทรายหรือดินชนิดอื่น ปลูกข้าวก็จะมีความอร่อยเป็นพิเศษด้วยความหอมละมุนของข้าวพันธุมะลิ ที่ส่วนใหญ่ในชุมชนนิยมปลูก และดินภูเขาไฟยังมีความพิเศษที่สามารถนำมาย้อมผ้าเพื่อเพิ่มสีสัน และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัฑณ์ เพิ่มมูลค่าของชุมชนเป็นเอกลักษณ์ของตำบล ดินในพื้นที่ตำบลเจริญสุขยังสามารถหลอมรวมกันเป็นหลายร้อยปีเป็นหินที่มีคุณภาพในการก่อสร้าง ทำถนนหนทาง ที่ยากจะหาที่ไหนเสมอเหมือน ดินมีความพิเศษหลากหลาย เช่น การขุดหนองน้ำคูคลอง ก็จะมีความคงทนไม่พังทะลาย เหมือนดินทรายดินร่วนเหมือนตำบลอื่น

จากลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้สูงอายุ มีปัญหาเขียนและอ่านเป็นส่วนใหญ่

อื่นๆ

เมนู