ข้าพเจ้า นางสาวศิริยากร แสนจะบก กลุ่มบัณฑิตจบใหม่                                                                                                ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                                        หลักสูตร ED : 05 คณะครุศาสตร์

      โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล                เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2564ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) และ แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) ณ ตำบลเจริญสุข อำเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้ไปลงไปสำรวจ โรงเรียนบ้านพูนสุข ได้มีการจัดการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมทุกอย่าง การวัดอุณหภูมิ และได้ทำตามมาตรการทุกอย่างแบบเข้มงวด

                           

                                                             

       จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นพบว่าบุคคลที่อยู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนวัยทำงานจะออกไปรับจ้างทำงานนอกบ้านช่วงเย็นจะกลับ อาชีพที่พบเห็น ส่วนมาก 80% มีอาชีพทำนาเป็นหลัก รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป ชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัวกินเอง   

                                    

                                                                  

                    ปัญหาที่พบเห็นในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน 3 หมู่บ้าน คือบ้านบุไร่อ้อย (หมู่ที่4) บ้านพูนสุข (หมู่ที่ 6) และบ้านโคกเกริ่น (หมู่ที่13)  คือ ปัญหาความยากจน ขาดน้ำอุปโภค-บริโภค แสงสว่างไม่เพียงพอในการใช้รถใช้ถนนภายในหมู่บ้าน เสียงดังรบกวน มีควันพิษฝุ่นละออง และขาดแคลนน้ำไว้ใช้ในการทำเกษตร และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล (01) และ (02)เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

                              

 

อื่นๆ

เมนู