ข้าพเจ้านางสาวศิริยากร แสนจะบก

กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร ED : 05 คณะครุศาสตร์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์ในเดือนพฤษภาคมนี้ มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้มีการประชุมวางแผนการทำงานทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยได้มีการปรึกษาหารือเพื่อให้เข้าใจเป้าหมายที่ตรงกันในการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ได้มีการประชุม ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet เกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมเชิงพื้นที่ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค่า OTOP/อาชีพอื่น ๆ ), การส่งเสริมอาชีพผักสวนครัว, การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนี ให้มีความหลากหลาย , การพัฒนาแปรรูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์ เสื่อกก จากต้นกก ต้นไหล ชุมชนตำบลเจริญสุข , การส่งเสริมและการยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP

การปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยว “วัดเขาพระอังคาร” บ้านเจริญสุข                  ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ชุมชนบ้านเจริญสุขหมู่ที่ 1  หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 14 ตำบลเจริญสุข  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ      จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านเจริญสุขตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มบริเวณเชิงเขาพระอังคารมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีลักษณะดินเป็นดินลาวา                      ที่เกิดจากภูเขาไฟ มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมทุกชนิดชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ และ การทอผ้า

        

ชาวชุมชนจึงได้นำดินภูเขาไฟที่อุดมด้วยแร่ธาตุมาทำเป็นสีย้อม ชาวบ้านก็เลยเกิดไอเดียนำดินที่อุดมด้วยแร่ธาตุของภูเขาไฟมาย้อมเส้นฝ้าย ผสมผสานกับภูมิปัญญาการทอผ้า เกิดเป็นสินค้าเลื่องชื่อในปัจจุบันคือ “ผ้าภูอัคนี” ที่ให้คุณสมบัติของผ้าที่มีเนื้อนิ่ม มีสีที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีสีน้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลแดงแบบดินภูเขาไฟ โดยการจัดทำเป็น ศูนย์สาธิตผ้าภูเขาไฟ ชุมชนบ้านเจริญสุข เป็นศูนย์สาธิต

 

       

ปัจจุบันบ้านเจริญสุขได้รับเลือกให้เป็น หมู่บ้าน OVC (OTOP Village Champion) มีการจัดทำกลุ่มสตรีทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย เพิ่มทางเลือกในการสร้างกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชน และได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีโฮมสเตย์รองรับการพักค้าง

       

       ความสำคัญของภูเขาพระอังคาร

เป็นแหล่งศึกษาด้านธรณีวิทยาเกี่ยวกับภูเขาไฟและมีความสำคัญเกี่ยวกับโบราณคดี ยังมีทรัพยากรหินที่สำคัญ       ทรัพยากรป่าไม้หลากหลายพันธุ์ รวมทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ   ศาสนา และวิวัฒนาการในการสร้างศาสนสถานด้วยน้ำมือมนุษย์อย่างแท้จริง ในสมัยโบราณของบรรพบุรุษของชาวอิสานใต้

         

 

วัดเขาพระอังคาร เป็นวัดที่มีวัตถุธรรมความสวยงามของวัดพุทธศิลป์สร้างมานานในยุคที่ขอมเรืองอำนาจความสวยงามของวัดพุทธศิลป์ผสมศิลป์ขอม  แนวเดียวกันกับปราสาทหินเขาพนมรุ้ง  ส่วนสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างที่เห็นในวัดปัจจุบัน  ส่วนใหญ่สร้างใหม่ทับของเก่า   มีโบสถ์ที่ประยุกต์จากสถาปัตยกรรมหลายสมัย ดูสวยงามแปลกตา เป็นวัดที่สวยงามใหญ่โตแห่งหนึ่งของบุรีรัมย์ มีโบสถ์ ศาลา และอาคารต่างๆ

          

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ที่ได้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

อ้างอิง : https://tourismtreasures.org/detail/1300

: http://nkr.mcu.ac.th/tour/?p=64

 

 

อื่นๆ

เมนู