บทความประจำเดือนธันวาคม 2564
เขียนโดย นางสาววรรณิกา ศรีมะเรือง
ภาคประชาชน ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ED 05 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ
เรื่อง ธรรมนูญหมู่บ้าน สันติสุข 9 ดี
นายเสรี ศรีหะไตร (อดีต)ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำขบวนทัพ เริ่มจากการให้หน่วยงานราชการต่างๆ และ ชาวบ้านเรียนรู้ร่วมกัน วิเคราะห์สถานการณ์ ด้านคุณธรรมในพื้นที่ วางเป้าหมายการฟื้นฟู และดำเนินการเชื่อมโยง ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน โรงพยาบาล โรงเรียน โรงพัก ขยาย ระดับสู่ตำบล อำเภอ เขต จากนั้นจึงขยาย พื้นท่ีสู่ภาคจังหวัด เพื่อผลักดันให้จังหวัด บุรีรัมย์เป็นสังคมคุณธรรมเต็มรูปแบบ ผู้คน มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง พึ่งพาตนเองได้
ใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวใจ “ธรรมนูญ หมู่บ้านสันติสุข 9 ดี”
โดยเมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นายอำเภอประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอและประชาชนได้ ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน พร้อมนำธรรมนญู หมู่บ้าน 9 ดี จำนวน 2,546 หมู่บ้าน 38 ชุมชน เข้าทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าพระเจ้าใหญ่ อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี ที่วัดหงส์ บ้านศรีษะแรด ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เลื่องช่ือความศักดิ์สิทธิ์เรื่องสาบาน ก่อนท่ี ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนจะนำกลับไปใช้เป็น แนวทางการดูแลกันเองในหมู่บ้านชุมชน
ที่ผ่านมา จากการทำงานประสานกัน ทุกฝ่าย ทำให้เกิดโมเดลที่สร้างความเข้มแข็ง ให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง ผ่านโมเดลการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ รายกรณี หรือบี-ซีเอ็ม โมเดล (Buriram Case Management Model B-CM Model) จนเกิดเป็น“ธรรมนญู หมู่บ้านสันติสุข 9 ดี” คือ
1.เป็นคนดี ด้วยการส่งเสริมให้เคารพ กฎกติกา
2.ปัญญาดี ด้วยการอาศัยความร่วมมือ ยึดหลักบ้าน วัด และหน่วยงานราชการ
3.รายได้สมดุล ชุมชนสามารถพึ่งพา ตนเองด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้
4.สุขภาพแข็งแรงดี ด้วยการร่วมมือ จากหน่วยงานราชการและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล
5.ส่ิงแวดล้อมดี ด้วยการทำชุมชนให้ สะอาด จัดการเรื่องแยกขยะ ตัดหญ้าตาม ถนนหนทาง
6.สังคมอบอุ่น ทุกคนในหมู่บ้านได้ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด
7.หลุดพ้นอาชญากรรม จัดให้มี เวรยามหมู่บ้าน คอยออกตรวจพื้นที่
8.การจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง
ให้ทุกคนในหมู่บ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมใน กองทุน เวลามีกิจกรรมก็นำเงินของกองทุน มาพัฒนาชุมชน
และดีข้อสุดท้าย คือ
9.การสร้าง ความเข้มแข็งของคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการช่วยงานในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนา โดยให้ชาวบ้านได้รับ ประโยชน์สูงที่สุดทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งหมดน้ีถือ
เป็นคัมภีร์สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน อีกท้ัง เป็น เครื่องมือและแนวทางสร้างสันติสุข ความ เจริญอย่างมั่นคง ยั่งยืนในทุกหมู่บ้าน และ ชุมชนเมือง
“ทำอย่างไรจะทำให้ฐานรากเข้มแข็ง เรื่องนี้สำคัญที่สุด เมื่อเกิดอะไรข้ึนหาก ฐานไม่แน่น ก็เหมือนโดนพายุโคลงเคลง ประเทศไทยต้องการสันติสุข หน้าท่ีผมคือ ปูฐานสังคมให้แน่น” ผู้ว่าฯบุรีรัมย์กล่าว
ในชุมชนบ้านเจริญสุขของเราก็ได้นำนโยบายของอดีตท่านผู้ว่าฯ มาใช้ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 โดย ผู้ใหญ่สมหวัง ผาสุขใจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านเจริญสุข ได้นำเยาวชนในชุมชนเจริญสุขมาร่วมลงนามปฏิญาณตน ว่าจะเป็นคนดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ได้มีผู้นำและผู้สูงอายุในชุมชมมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วย

อื่นๆ

เมนู