1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. ED01การพัฒนารูปแบบสินค้าเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และการอบรมเชิงปฏิบัตการการเรียนรู้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

ED01การพัฒนารูปแบบสินค้าเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และการอบรมเชิงปฏิบัตการการเรียนรู้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

ข้าพเจ้านางสาวอลิษา วิบูลย์อรรถ  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในกลุ่ม ED01- ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 มีการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมงานจัดอบรมการพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2564 ทำการประชุมที่ห้องประชุมคณะครุศาสตร์  ในการประชุมครั้งนั้นสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้ช่วยกันจัดเตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์ ที่จะนำไปแจกให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรม และวางแผนแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานในวันจัดอบรม  จากนั้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ข้าพเจ้าและสมาชิกผู้ปฏิบัติทุกท่านได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ที่ใช้จัดอบรม ที่ศาลาประชาคม หมู่ 10 บ้านหนองเครือ เช่น การทำความสะอาดภายในอาคารที่จัดอบรม การจัดเตรียมแก้ว ที่รองแก้ว นำไปล้างให้สะอาด การจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆที่ต้องใช้ในวันจัดอบรม  ในวันที่จัดอบรม ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงประจำกลุ่มที่ 3 มีหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแลสมาชิกผู้เข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาการจัดอบรม โดยกิจกรรมที่ทำคือให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมค้นหาอัตลักษณ์ประจำหมู่บ้านและนำมาออกแบบเป็นลวดลายที่จะใช้ทอเสื่อกก จากนั้นมีการสอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เช่น การทำกล่องใส่ทิชชู่ และที่รองแก้ว เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการทำ
และลงมือปฏิบัติจริง

   

   

 

            

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  ได้มีการจัดประชุม ใน Google Meet  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดอบรมในครั้งต่อไป คือ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ในการประชุมได้มีการวางแผนการทำหน้าที่ต่างๆในวันจัดอบรม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ไปจัดสถานที่จัดอบรม ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้จัดขึ้นที่ ศาลาประชาคม หมู่ 16 โดยจะจัดอบรมในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564  ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้จะเป็นการให้ความรู้ในหัวข้อการขายสินค้าออนไลน์ฉบับต้นเรื่อง  หัวข้อ Workshop การเปิดร้านค้าออนไลน์  หัวข้อเทคนิคการบริหารร้านค้าออนไลน์ และหัวข้อขายของออนไลน์อย่างไรไม่ให้ขาดทุน ซึ่งในวันจัดอบรมได้สอนวิธีการเปิดเพจร้านค้าออนไลน์ ทั้งยังสอนเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าให้ออกมาน่าสนใจ รวมไปถึงการคิดแคปชั่นในการโพสต์ขายของอีกด้วย

    

   

 

 

อื่นๆ

เมนู