ข้าพเจ้านายสุวรรณ  วัชรินทร์  ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายได้ของตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตำแหน่งภาคประชาชน  ตำบลถลุงเหล็ก  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  งานที่ได้รับมอบหมายในเดือนพฤษภาคม  2564  คือลงสำรวจพื้นที่บ้านสระล้อม  หมู่ที่ 14  ตำบลถลุงเหล็ก  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  มีทั้งหมด  47  ครัวเรือน  ทำไร่  ทำนา  จำนวน  16  ครัวเรือน  ได้สำรวจข้อมูลในหมู่บ้านดังนี้

  1. การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พบว่าไม่มีบุคคลภายนอกพื้นที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ไม่ได้เดินทางไปต่างถิ่น  ทำให้ไม่มีการแพร่เชื้อโรคระบาดโควิด 19  ในพื้นที่
  2. การเลี้ยงสัตว์ในชุมชน พบว่า ในชุมชนมีการเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  วัว  ควาย  ไก่พื้นเมือง  ปลา  ส่วนมากประชาชนนิยมเลี้ยงไก่พื้นเมืองและปลาเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริม  และนำมาประกอบอาหารในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย  นอกจากประชาชนนิยมเลี้ยงไก่พื้นบ้านแล้วยังเลี้ยงวัว  ควาย  เพื่อเป็นอาชีพเสริมแพราะช่วงนี้กำลังนิยมเลี้ยงวัว  ควาย  เนื่องจากวัว  ควาย  มีราคาค่อนข้างสูง  ขายง่ายเป็นที่ต้องการของตลาด

  1. การปลูกพืชในชุมชน พบว่า ในชุมชนมีการปลูกพืช  ได้แก่  ข้าว  อ้อย  ยางพารา  มันสำปะหลัง  ส่วนมากประชาชนนิยมปลูกข้าวเพราะเป็นอาชีพหลักของชุมชน  และเป็นอาหารหลักของครอบครัว  นอกจากนี้ประชาชนนิยมปลูกอ้อย  ยางพารา  และมันสำปะหลัง  ซึ่งเป็นพืชเศรฐกิจของจังหวัด  เพื่อเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
  2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า  มีบางครัวเรือนทำขนมกะหรี่ปั๊บ  เพื่อเป็นอาชีพเสริมของครอบครัวเวลาว่างจากการทำไร่  ทำนา  ของครอบครัว

จากการสำรวจอยากให้มีหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้สนับสนุนในด้านอาชีพและฝึกอบรมทักษะในการผลิตสินค้าด้านสิ่งทอ

อื่นๆ

เมนู