ข้าพเจ้านายสุวรรณ์  วัชรินทร์  ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายได้ของตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตำแหน่งภาคประชาชน  ประจำตำบลถลุงเหล็ก  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  งานที่ได้รับมอบหมาย  ในเดือนเมษายน  พ.ศ. 2564   คืองานกลุ่มท่องเที่ยวและได้ลงสำรวจ  กลุ่มสิ่งทอ  และได้พูดคุยเชิญชวนให้ร่วมอบรม  ระหว่างวันที่  21 – 23  เมษายน  พ.ศ. 2564  ซึ่งได้รับความร่วมมือและตอบรับที่จะเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี  แต่ช่วงเวลานี้โรคโควิด 19  ได้ระบาดอย่างหนักอีกระลอก ทำให้ชุมชน งดจัดกิจกรรมทุกอย่าง  แต่ชาวบ้านยังอยากให้จัดอบรม  อยากมีความรู้  จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการแปรรูป  ด้านการตลาด

 

ดังนั้นจึงต้องการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ  เพื่อพัฒนาความรู้การแปรรูปสิ่งทอให้กับผู้ประกอบอาชีพทอผ้า  และผู้ที่สนใจด้านการแปรรูปสิ่งทอ

อื่นๆ

เมนู