ประจำเดือน กรกฎาคม

 

ข้าพเจ้านางสาวสายทอง ศรีบาง ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ณ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

          ในการจัดกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์เสื่อกกครั้งนี้ เนื่องด้วยคณะครุศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาลัย) จะจัดอบรมการแปรรูปจากสิ่งทอ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกก โดยกำหนดผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านการทอเสื่อกก หรือผู้ที่มีงานอดิเรกมีฝีมือในการตัดเย็บ การออกแบบหรือผู้มีความสนใจในเรื่องเสื่อกกในตำบลถลุงเหล็ก ได้มีการนัดประชุมเพื่อชี้แจงแผนงานที่จะอบรมขึ้นในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 อาจารย์นัดประชุมออนไลน์ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ผ่าน Google Meet ในการประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงสมาชิกU2t ทุกท่านที่ทำงานร่วมกันในตำบลถลุงเหล็กช่วยประสานงานเชิญชวนชาวบ้านมาอบรมการพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกก และในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 อาจารย์ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้านในตำบลถลุงเหล็กได้รับทราบ กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้พร้อมด้วยแจ้งสมาชิกU2tทุกท่าน ลงพื้นที่เชิญชวนชาวบ้านมาอบรมการพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกก ซึ่งข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่หมู่ 8 บ้านเสม็ดราษฎร์ในตำบลถลุงเหล็กต่อมาได้มีการนัดประชุมเพื่อชี้แจงแผนงานที่จะอบรมขึ้นในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่ 10 อีกครั้ง โดยอาจารย์ได้นัดประชุมแผนการดำเนินงานในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 พร้อมสมาชิกU2t ทุกท่านที่ทำงานร่วมกัน ประชุมงานเพื่อเตรียมงานกิจกรรมอบรมการพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกก ณ ห้องประชุมสำนักงานครุศาสตร์ อาจารย์ได้แจ้งการดำเนินงานในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 และแผนงานกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในครั้งถัดไป

          หลังจากประชุมแล้วได้ลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อที่จะขอทราบจำนวนผู้เข้าอบรม เพื่อที่จะได้จัดเตรียมดูแลเรื่องอาหารกลางวันและของว่างตลอดระยะการอบรมและในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ได้แจ้งจำนวนผู้เข้าอบรมของหมู่ 8 บ้านเสม็ดราษฎร์ มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกก จำนวน 5 ท่าน ทั้ง 5 ท่านมีความสนใจในการทอเสื่อกก ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ การพัฒนารูปแบบสิ้นค้า และการยกระดับผลิตภัณฑ์เสื่อกก เพื่อที่จะได้นำความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ไปประกอบอาชีพให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 สมาชิกU2t ทุกท่านที่ทำงานร่วมกันในตำบลถลุงเหล็ก ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมอบรมการพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกก ได้ร่วมกันทำความสะอาดเช็ดถู จัดโต๊ะเก้าอี้ และอื่นๆ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. อาจารย์และสมาชิกU2t ทุกท่านได้ร่วมกันต้อนรับผู้เข้าอบรมพร้อมลงทะเบียนเข้าอบรม และเวลาต่อมาได้เชิญ ท่านผู้ใหญ่บ้านสมอาจ สวัสดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านหนองเครือ ตำบลถลุงเหล็ก กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมด้วยวิทยากร 2 ท่าน ท่านที่ 1.อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รวมฤทธิ์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎางค์ รอไธสง เวลาต่อมาวิทยากรทั้ง 2 ท่าน

          ได้อบรมในหัวข้อเรื่อง การค้นหาอัตลักษณ์ของกลุ่มชุมชนถลุงเหล็ก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันคิดชื่อต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชุมชนถลุงเหล็ก เช่น ศาลตาปู่ อุดม ต้นอ้อย ข้าว น้ำตาลปึก ลอยกระทง ก่อพระทราย เลี้ยงกบ หนูนา จักสานตะกร้า ภาพมุมสูง จากการเสนอชื่อไปแล้วก็ได้มีการออกแบบวาดรูปเป็นลวดลายที่จะใช้ทอเสื่อกกเพื่อให้เกิดรูปแบบลวดลายใหม่ๆที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชุมชนถลุงเหล็ก เวลาต่อมาได้ให้ผู้เข้าอบรมแยกเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มให้ร่วมกันออกแบบลวดลายเพื่อที่จะได้ลวดลายใหม่ๆ และร่วมกันประกวดลวดลายของแต่ละกลุ่ม เพื่อที่จะคัดออกมาทำเป็นเสื่อกกที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชุมชนถลุงเหล็กให้ดูแปลกใหม่และสวยงามไม่เหมือนที่อื่น

          ในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-17.30 น. อาจารย์และสมาชิกU2t ทุกท่านได้ร่วมกันต้อนรับผู้เข้าอบรมพร้อมลงทะเบียนเข้าอบรม ในหัวข้อเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกก โดยมีวิทยากร 3 ท่าน ร่วมกันอบรมในวันนี้ได้ให้ผู้เข้าอบรมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกก มีตัวอย่างการทำกระเป๋า กล่องทิชชู ปกหนังสือ ที่รองแก้ว เวลาต่อมาได้อบรมในหัวข้อเรื่อง การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกก โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมช่วยกันออกแบบผลิตภัณฑ์และลงมือตัดเย็บ และได้มีการเดินโชว์ ของประกวดที่แต่ละกลุ่มได้ทำการออกแบบและตัดเย็บ เพื่อที่จะได้นำความรู้ในครั้งนี้กลับไปประกอบอาชีพ เพื่อทำให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น ต่อมาก่อนจะปิดกิจกรรมลงในครั้งนี้ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่เข้าอบรมในครั้งนี้ทุกท่าน โดยได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้รับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

          กิจกรรมต่อมาจัดขึ้นในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 16 การพัฒนาทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สื่อออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย วันที่ 10 กรกฎาคม 2564  โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00-17.30 น. หลังจากกล่าวเปิดงาน อบรมครั้งนี้เชิญวิทยากร 1 ท่าน ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การขายสินค้าออนไลน์ฉบับต้นเรื่อง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์ ต้นทุน การลงทุน กำไร Workshop การเปิดร้านค้าออนไลน์ การเปิดเพจขายของออนไลน์ การลงรูปสิ้นค้า ราคา ขนาดสินค้า เบอร์โทรสั่งซื้อ และวิธีการปิดการขาย ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00-17.30 น. อบรมครั้งนี้เชิญวิทยากร 2 ท่าน ท่านที่ 1.อาจารย์ปัญจมาพร ผลเกิด 2.อาจารย์กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ ให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องเทคนิคการบริหารร้านค้าออนไลน์ เริ่มจากระบบการสร้างออเดอร์ ถ่ายรูปสิ้นค้ายังไงให้ดูน่าซื้อ การวางจำหน่ายสินค้า การชำระเงินผ่านระบบต่างๆ การเชื่อมกับระบบของขนส่งที่เป็นพาร์ทเนอร์ ระบบการขายแยกเป็นหมวดหมู่อย่างเจนชัดเจน รวมไปถึงกระบวนการให้ร้านค้าออนไลน์สามารถบริหารการขายในขั้นตอนเดิม เพิ่มสินค้าเข้าคลัง – Live ขายสินค้า – สร้างออเดอร์ – คอนเฟิร์มออเดอร์ – ปริ้นท์ใบปะหน้า – เรียกรถส่งสินค้า ได้สะดวกมีข้อมูลรองรับและเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมภายในระบบเดียว และอบรมเรื่อง ขายอย่างไรไม่ให้ขาดทุน ต้องรู้จักสินค้าของตัวเองก่อน ว่าสินค้ามีต้นทุนต่อหน่วยเท่าไร รวมไปถึงต้องรู้ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าประเภทไหน เป็นสินค้าสำหรับคนทั่วไปที่ซื้อง่ายขายคล่อง หรือเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนคนซื้อที่จำกัด ซึ่งคุณสมบัติของสินค้าที่แตกต่างกันก็จะมีวิธีในการบวกกำไรในจำนวนที่มากน้อยไม่เท่ากัน จำเป็นต้องประเมินจากต้นทุน คุณสมบัติของสินค้า และความต้องการของผู้บริโภค จึงจะช่วยให้สามารถกำหนดราคาที่เหมาะสมของสินค้าขึ้นมาได้ ต้องขอขอบคุณอาจารย์และวิทยากร สมาชิกU2t  ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ทุกท่าน ตลอดจนงานในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นอย่างดี

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู