ข้าพเจ้า นางสาววรางคณา จันทร์โสภา ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ED01-ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมานั้น ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่อาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานประจำตำบลได้มอบหมายได้ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมในการทำกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เคลียร์พื้นที่ในโรงเรียน การทำความสะอาดเพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่างๆ, การรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในตำบลถลุงเหล็ก,ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการเข้าร่วมอบรมการพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกกและการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในตำบลถลุงเหล็ก

 

                     

              

                           ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในรายงานผลการปฏิบัติงานของเดือน มิถุนายน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนและคณะครูโรงเรียนบ้านโนนศิลาเพื่อขอจัดกิจกรรม Covid week ร่วมกับชุนชน วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรม Covid week ผ่าน google meet เวลา 13.00 น. เพื่อวานแผนและแบ่งงานกับอาจารย์ผู้ดูแลและสมาชิกผู้ปฏิบัติงาน วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 ทำกิจกรรม Covid week ร่วมกับคนในชุมชนในการเคลียร์พื้นที่ในโรงเรียน การทำความสะอาดเพื่อป้องกัน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ได้ร่วมกันทำความสะอาดตามพื้นที่อาคารเรียน ห้องเรียน โต๊ะเรียน เก้าอี้ และทำความสะอาดของใช้ภายในห้องเรียน แล้วได้ทำการตัดตกแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบๆ อาคารเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน วันที่ 25 พฤษภ่าคม 2564 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีน พร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีน ผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น และวิธีการดูแลตัวเองหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน ให้ชุมชนมีความรู้ในการตัดสินใจที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงทำการลงพื้นที่สํารวจคัดกรองคนที่อยู่กลุ่มเสี่ยงในชุมชนและสาธิตวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ นอกจากนี้แล้วได้แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับคนในชุมชนได้ใช้ด้วย วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์คนในชุมชนว่าหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 มีผลข้างเคียงและอาการอย่างไรบ้าง ได้สัมภาษณ์ผู้ใหญ่สิงห์ทอง พวงเพชร กลุ่มอสม.บ้านโนนสำราญและประชาชนในบ้านโนนสำราญที่ฉีดวัคซีนแล้ว โดยส่วนมากไม่มีอาการใดๆ และมีส่วนหนึ่งมีอาการรู้สึกระบมแขนนิดหน่อย มีอาการเพลียเล็กน้อย  ใช้ชีวิตประจำวันปกติ ต่อมาในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2564 ได้มีการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet เพื่อหารืองานชิ้นต่อไป คือการหาผู้เข้าร่วมอบรมการพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกก ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 หลังจากหารือเสร็จสิ้น ตั้งแต่วันที่ 3-16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นการประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โดยเริ่มจากการหาผู้ที่ประกอบอาชีพด้านเสื่อกกหรือผู้ที่มีงานอดิเรกมีฝีมือในการตัดเย็บ การออกแบบ รวมไปถึงผู้ที่สนใจในเรื่องเสื่อกก โดยทำการลงพื้นที่หมู่ที่ 1,2 , 7, 9,10 , 11 ,12,16 โดยทำการประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านเเต่ละหมู่

                          หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ประจำเดือนมิถุนายน ข้าพเจ้าได้เห็นวิถีชีวิตด้านต่างๆ ด้านการเกษตรของชาวบ้าน ได้เห็นความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวบ้าน จากการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้เห็นถึงมาตราการป้องกันโควิด-19ภายในชุมชน  สุดท้ายนี้ยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีในการส่วนร่วมทำกิจกรรมให้ความรู้ของโควิด-19และข้อมูลวัคซีนการป้องกันโควิด-19 ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือในการรณรงค์ในครั้งนี้

 

 

อื่นๆ

เมนู