ข้าพเจ้านางสาว สุภาลักษณ์ อ่อนรัมย์ ประเภทประชาชน

ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ. ม.6 บ้านหนองเรือ

ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค. 2564

          ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ซึ่งยังพบการระบาดของโรคกระจายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์จึงจำเป็นต้องกำหนดแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่กระจายโรคอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพทั้งในระดับชุมชนและโรงพยาบาล จึงต้องมีการวางมาตรการสังเกตการเข้า-ออก ของประชาชน โดยมีคำสั่งให้ผู้นำชุมชน อสม.จัดเวรตั้งเต๊นท์เพื่อตรวจและสังเกตการเดินทางเข้า-ออก ของคนในชุมชนถ้าพบจะต้องมารายงานตัวต่อผู้นำชุมชนและอสม. ณ. จุดตรวจด่านชุมชนของแต่ละพื้นที่ให้ทราบทุกคนเพื่อจะได้มีการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการสาธารณสุขไม่มีข้อยกเว้น

ข้าพเจ้า ทีมงานU2t และอาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ต.ถลุงเหล็ก ได้มีการประชุมวางแผนร่วมกันในวันที่ 22 พ.ค. 2564 เรื่องการจัดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับอสม.และประชาชน บุคคลที่สนใจฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจใน ต. ถลุงเหล็ก เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อกับชาวบ้านคนอื่นๆไปฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง และลดการแพร่กระจายเชื้อ

ข้าพเจ้า พร้อมด้วยทีมงาน U2t ต.ถลุงเหล็กได้ไปร่วมทำความสะอาดโรงเรียนบ้านโนนศิลา ในวันที่ 23 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้ดูแลจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดมาให้ ร่วมด้วยคณะครู ผู้ปกครองของนักเรียนได้มาปรับภูมิทัศน์รอบๆโรงเรียน ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ที่คาดว่าจะเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนเวลาฝนตกมา และใกล้เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แล้ว

          หลังจากที่ได้ประชุมวางแผนการอบรมให้ความรู้เรื่องวัคซีน ในวันที่ 25 พ.ค. 2564 ได้มีการอบรมเชิญชวนให้ฉีดวัคซีน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและช่วยลดการกระจายเชื้อโรคในการให้ความรู้ในครั้งนี้ทางทีมงานU2t และอาจารย์ที่ปรึกษา รับผิดชอบได้มาให้ความรู้แก่อสม.และประชาชนที่สนใจ สมัครใจฉีดวัคซีน ณ. ม.16 บ้านโนนสำราญ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ ในครั้งนี้ด้วย หลังจากการอบรมให้ความรู้แล้วได้มีการสาธิตการทำเจลล้างมือไว้ใช้เองด้วยและได้นำไปแจกจ่ายให้กับอสม.ทุกหมู่บ้านไว้ใช้หลังจากการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ทำให้ผู้ที่มาเข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เป็นอย่างมากจึงทำให้หลายๆคนไม่เครียด ไม่กังวล เปลี่ยนใจที่จะเข้าร่วมฉีดวัคซีนเข็มแรก

          หลังจากที่ อสม. และบุคคลทั่วไปที่สมัครใจฉีดวัคซีน ไปฉีดมาแล้วข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ในวันที่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
คนที่หนึ่ง  ก่อนฉีด มีอาการตื่นเต้น กังวล นอนไม่หลับ ทำให้ตอนเช้าเพลีย ความดันขึ้นสูง แต่พอได้นั่งพัก ทำใจสบายๆสักพักก็หายและฉีดได้ อาการหลังฉีด วันแรกเพลีย ง่วง อยากนอน วันที่ 2 อยากกินขนมหวาน วันที่ 3 อาการปกติดีและวันต่อๆไปอาการปกติดี

คนที่สอง อาการก่อนฉีด ตื่นเต้น กังวลบ้าง แต่ฉีดได้ อาการหลังฉีดวัคซีน วันแรกเพลีย ปวดเมื่อย วันต่อไปปกติดีทำงานได้ตามปกติ

คนที่สาม ก่อนฉีดวัคซีน ไม่กังวล ปกติ อาการหลังฉีด วันแรกเมื่อยเนื้อเมื่อยกตัว อยากนอนอย่างเดียว วันที่สอง ท้องเสีย วันต่อไปปกติดี

คนที่สี่ ก่อนฉีด อาการปกติหลังฉีดวัคซีน ปกติดี

 

อื่นๆ

เมนู