ข้าพเจ้านางสาวโสภิตา ศรีสุพรรณ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำแหน่งกพร. ในกลุ่ม ED01- ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

มีหน้าที่ในการนำเข้าข้อมูลผลการขับเคลื่อนและผลความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินในภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์และลงพื้นที่ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยในเดือนเมษายนนี้ การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นการจัดทำเอกสารโครงการพัฒนาพื้นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

             ร่วมสนับสนุนพี่ๆพัฒนากรในการลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน และมีครัวเรือนต้นแบบ ร่วมประชุมและร่วมแบ่งปันความรู้เรื่อง”โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศาลาประชาคมบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 16 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
                     
             ร่วมสนับสนุนพี่ๆพัฒนากรในการลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่ 1.1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน และมีครัวเรือนต้นแบบ ร่วมประชุมและร่วมแบ่งปันความรู้เรื่อง”โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศาลาประชาคมบ้านบุเจริญ หมู่ที่ 21 ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
            
             ลงพื้นที่พร้อมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่แปลงบ้านมะค่าแต้ หมู่ที่ 9 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
                    
            ลงพื้นที่พร้อมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเตรียมความพร้อมการดำเนินการ ณ บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบได้ดำเนินการออกแบบแปลนใหม่ตามขนาดพื้นที่และสภาพภูมิสังคมและกำหนดแนวเขต ตำแหน่งบ่อน้ำ คลองไส้ไก่ พื้นที่นา พื้นที่โคก โดยยึดตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

              

            ทั้งนี้ในการปฎิบัติงานภายในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นไปตามแผนของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ขอขอบคุณพี่ ๆ ภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ให้คำแนะนำและแนวทางการปฎิบัติงานเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู