ข้าพเจ้านางสาวโสภิตา ศรีสุพรรณ ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำแหน่งกพร. ในกลุ่ม ED01- ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีหน้าที่ในการนำเข้าข้อมูลผลการขับเคลื่อนและผลความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินในภารกิจงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยลงพื้นที่อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         วันแรกของการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าและทีมงานได้รายงานตัวกับนายสถาพร ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จตามแนวทางเป้าหมายและกรอบระยะเวลาที่โครงการกำหนด จากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) และมีการจัดทำระบบเอกสารสำนักงานเพื่อพร้อมให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ

        

          ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงของนายถนอม ตาประโคน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับมอบหมายให้ช่วยงานในการจัดทำเอกสารโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

        

          ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และเตรียมความพร้อมของการต่อยอดขยายผลโครงการปลูกผักเฟส 2 การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร คัดเลือกหมู่บ้านที่เข้าลักษณะโก่งธนูโมเดล เพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 และร่วมฟังการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์

         

          เข้าร่วมกิจกรรม kick off กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่การปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2 ณ วัดบ้านสวัสดี หมู่ที่ 3 ตำบลกลันทา ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
                  1. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เราทำความดีด้วยหัวใจและตั้งปณิธานจิตอาสาพัฒนาชุมชน
                  2. การเอามื้อสามัคคี ร่วมกันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้คติพจน์ “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และการรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพร้อมอุปกรณ์ให้กับครัวเรือนต้นแบบโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก ประชาชน ส่วนราชการและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเป็นอย่างดี

                                

          ทั้งนี้ในการปฎิบัติงานภายในสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นไปตามแผนของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ขอขอบคุณพี่ ๆ ภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ให้คำแนะนำและแนวทางการปฎิบัติงานเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู