ข้าพเจ้านายสมชาย ม่วงอ่อน ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การปฏิบัติงานในเดือนนี้ มี 2 กิจกรรมหลัก คือ
   1.   การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ประเภทเสื่อกก

18 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

25 – 27 มิถุนายน 2564 กิจกรรมอบรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ประเภทเสื่อกก ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเครือ หมู่ที่ 10 ตำบลถลุงเหล็ก มีวิทยากรผู้ให้ความรู้ 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รวมฤทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎางค์ รอไธสง โดยหัวข้อการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนถลุงเหล็ก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ประเภทเสื่อกก ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันวิเคราะห์อัตลักษณ์ของชุมชน เช่น ศาลตาปู่อุดม ต้นอ้อย น้ำตาลปึก ประเพณีลอยกระทง ภาพมุมสูงชุมชนสายยาว ฯลฯ จากนั้นผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันสังเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์การแปรรูปเสื่อกก นำไปสู่การผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกก ของชุมชนถลุงเหล็ก อาทิ การทำกระเป๋า กล่องทิชชู ปกหนังสือ ที่รองแก้ว ฯลฯ หลังเสร็จกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยมีท่านอาจารย์ ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในกิจกรรมดังกล่าว

ภาพ : กิจกรรมอบรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ประเภทเสื่อกก

   2.  กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพสมาชิกในชุมชน ด้วยการพัฒนาทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

7 กรกฎาคม 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet เพื่อวางแผนงานการจัดกิจกรรมฯ

10 – 11 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพสมาชิกในชุมชน ด้วยการพัฒนาทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 16 ตำบลถลุงเหล็ก มีวิทยากรผู้ให้ความรู้ 2 ท่าน คือ อาจารย์ปัญจมาพร ผลเกิด และอาจารย์กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ โดยหัวข้อการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การขายสินค้าออนไลน์ ฉบับต้นเรื่อง, Workshop การเปิดร้านค้าออนไลน์, เทคนิคการบริหารร้านค้าออนไลน์ และขายออนไลน์อย่างไรไม่ให้ขาดทุน เป็นต้น

ภาพ : กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพสมาชิกในชุมชน ด้วยการพัฒนาทักษะด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้สื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย

วิดีทัศน์สรุปงาน เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

อื่นๆ

เมนู