ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล พืช สัตว์ และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ส่วนมากจะเป็นเกษตรและประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูก พืช และเลี้ยงสัตว์

พืชในท้องถิ่น ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีดังนี้

(1) ข้าวมีหลากหลายชนิด เช่น พันธ์ข้าวหอมมะลิ 105 พันธ์ข้าว กข.15  กข.79  กข.87 และพันธ์ข้าวเหนียว ข้าวที่นิยมปลูกกันมากใน ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ คือ พันธ์ข้าวหอมมะลิ 105 เพราะให้ผลผลิตสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด ในการปลูกข้าวจะเริ่มทำการไถเตรียมดินก่อน และเริ่มทำการเพาะปลูกในช่วงเดือน พฤษภาคม และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงเดือน พฤศจิกายน

อ้อยที่นิยมปลูกกันมากในท้องถิ่น ใน ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ คือ อ้อยพันธ์ขอนแก่น เป็นอ้อยพันธ์ที่ให้ผลผลิตดี และมีความหวานสูงเหมาะสำหรับปลูกในสภาพดินร่วนปนทรายของภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ เพราะมีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตสูง อ้อยที่ปลูกมีนำหนักดี อ้อยจะเริ่มทำการเพาะปลูกในช่วงเดือน พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม และจะเริ่มตัดส่งโรงงาน ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม

(3) ยางพารา  เป็นไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นในการส่งเสริมอาชีพ  ยางพาราที่นิยมปลูกกันมากในพื้นที่  คือ  พันธุ์ ๖๐๐  หรือ ๒๕๑  เป็นยางพาราที่ให้ผลผลิตน้ำยางมาก  ยางพาราเป็นพืชที่ทำให้เกิดการสร้างงานและอาชีพในชุมชนจึงช่วยลดและแก้ไขปัญหาแรงงานจากชนบทสู่สังคมเมืองและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  และยางพารามีอายุมากกว่า  ๒๐  ปีเป็นพืชที่ทดแทนป่าไม้ที่มีจำนวนลดลง

สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น เช่น วัว ควาย หมู เป็ด ไก่  เกษตรกรบางรายที่มีอาชีพประจำอยู่แล้ว จะเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้เพิ่ม และใช้ทำเป็นอาหารเพื่อบริโภค การเลี้ยงสัตว์ในชุมชนจะเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ

แหล่งน้ำในท้องถิ่น  เช่น  ห้วย  สระ  คลอง  มีไว้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคและใช้ในการทำเกษตรกรรมในช่วงที่น้ำแห้งแล้งฝนไม่ตก

อื่นๆ

เมนู